• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Uavhengig kontroll

Siden 1.1.2013 har det vært obligatorisk krav til uavhengig kontroll, dette i henhold til plan og bygningsloven. Hensikten med uavhengig kontroll er å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. WSP har kompetanse til å utføre uavhengig kontroll innenfor de fagområder som omfatter obligatorisk kontroll.

 

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

  • lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll for følgende områder:

  • bygningsfysikk

  • konstruksjonssikkerhet

  • geoteknikk

  • brannsikkerhet

Når skal kontrollen skje?

Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger

Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Tiltaksklasse 2 og 3

Kontrollerklæring for brannkonsept skal senest foreligge ved igangsettingstillatelse.

Kontroll av prosjektering og utførelse av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk skal utføres på et tidspunkt som er hensiktsmessig for hva som skal kontrolleres. Kontrollerklæring skal foreligge senest ved ferdigattest. Hver ansvarsrett som er tildelt for kontroll skal ha en egen kontrollerklæring.

Hvem skal bestille kontrollen?

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

WSP tilbyr

WSP utfører uavhengig kontroll innfor alle fagfeltene, og utfører uavhengig kontroll av alle typer bygg og anlegg; boliger, kirker, skoler, idrettsbygg, næringsbygg og geotekniske anlegg.

 

Kontakt:

Gjermund Kaupang
Gjermund Kaupang Prosjektleder