• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 

Spesialisttjenester i prosjekt

 

Vi har kompetansen du trenger! Våre spesialister og prosjektledere har erfaring fra alle faser i et prosjektløp - fra tidlig fase og konseptutredning til planlegging, gjennomføring og avslutning. Våre prosjektledere er ingeniører, økonomer og jurister og har solid erfaring fra en rekke bransjer og kompetanseområder.

 
 
 

Prosjektets usikkerhet omfatter både risiko og muligheter, og kan påvirkes direkte eller indirekte. Målet med usikkerhetsstyring er å redusere prosjektets risikoeksponering, og å øke muligheten for å realisere positive muligheter. Usikkerhetsstyring omfatter også analyse og styring av usikkerhet i prosjektporteføljer.

Det kan være store verdier som står på spill i en anskaffelsesprosess. WSP gir deg den støtten du trenger, i hele eller deler av prosessen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om systematisk planlegging, oppfølging og forbedring av oppgaver ut fra en risikobasert tilnæring. Målet er det samme enten det foregår i virksomheter eller i prosjekter: At arbeidstakerne opplever trivsel på arbeidsplassen, og at driften gir minst mulig påvirkning på omgivelsene. Samtidig skal alle krav i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen tilfredsstilles.

God og effektiv kostnadsstyring er en forutsetning for å gjennomføre et vellykket prosjekt og gjør at du kan fatte gode beslutninger underveis, rapportere riktig til enhver tid og ha kontroll på kostnadsramme og resultatmål. WSP kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt eller løse enkeltstående oppgaver.

I takt med at samfunnet og våre behov utvikler seg, utvikles også behovet for å omforme og tilpasse eiendommene og rommene vi omgir oss med. WSPs prosjektledere har det som kreves for å skape verdi for din eiendom.

Planprosesser er krevende og involverer mange aktører. Gode planer gir forutsigbarhet og bidrar til at alle aktører drar i samme retning. Vi kan lede planprosessen for deg eller bistå med rådgivning i utvalgte deler.

God byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med et byggeprosjekt. Byggelederen følger opp og ivaretar byggherrens interesser på bygge- og anleggsplassen, og sikrer kontroll over kvalitet, kostnad og fremdrift i gjennomføringen. WSPs erfarne byggeledere har kompetansen, rutinene og verktøyene som skal til for at du lykkes med ditt byggeprosjekt.

Å lede prosjekteringsprosessen innebærer å styre riktig informasjon, til riktig person, til riktig tid og med rett kvalitet. Hånd i hånd med informasjonslogistikken i prosjektet følger ansvaret for å styre beslutninger som en av de viktigste innsatsfaktor i prosessen.

LEAN er en produksjonsfilosofi som handler om å skape merverdi med mindre innsats av ressurser. Våre spesialister kan omsette filosofien til operative metoder og teknikker som gir direkte resultater på verdiskapningen i ditt prosjekt. Målet er bedre kvalitet og økt lønnsomhet.

Samfunnet, kunder og markedet forventer i stadig større grad at bedrifter tar ansvar for miljøet. Det holder ikke lenger med fagre ord på nettsider og i årsrapporter – det kreves handling og dokumentasjon for at arbeidet skal være troverdig.

God fremdriftsstyring er en forutsetning for å lykkes med et prosjekt. Det handler om å tidsplanlegge prosjektet og deretter følge opp og styre fremdriften i prosjektet periodisk. Du trenger gode rutiner og verktøy for å styre og kontrollere utviklingen av fremdriften i prosjektet.

Moderne bygg blir stadig mer komplekse, med tekniske anlegg for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme. Mange opplever at disse anleggene ikke fungerer når man skal over i driftsfasen. WSP kan hjelpe deg med tverrfaglige tekniske tjenester som effektiviserer overgangen til drift og reduserer faren for økte kostnader og tap av inntekter i sluttfasen av prosjektet.