• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Framtiden för hållbar samhällsbyggnad

Ekosystemtjänstperspektivet är framtiden och en grundpelare i hållbar samhällsbyggnad. WSPs samlade kompetens bidrar till att bygga hälsosamma och attraktiva städer som inte förstör ekosystem – varken lokalt eller globalt.

 

Begreppet ekosystemtjänster tydliggör hur en biologisk mångfald möjliggör ekosystemens långsiktiga förmåga att ge oss människor viktiga nyttigheter. Det finns åtminstone två angreppssätt vad gäller ekosystemtjänsteanalys i stadsutveckling. 

Lokal/regional påverkan på ekosystemen 

Lokala värden kan tillexempel vara våtmarker (vattenreglering, vattenrening mm), skog (stödjande ekosystem, luftrening, bullerdämpande, kulturella/rekreativa). En ekosystemtjänsteanalys behövs som underlag vid val av markanvändning och planeringen av ett områdes exploatering, i lokala och kommunala strategiska dokument etc. En ekosystemtjänsteanalys kan innebära att man väljer rätt markanvändning. Analysen hjälper även till att lyfta de gröna värdena i ett exploateringsområde och möjliggör att värdefulla delar inte skadas. 

Global påverkan på ekosystemtjänster

Till skillnad från lokal påverkan gäller detta påverkan på ekosystem i en annan del av Sverige eller i ett annat land. Frågor som en analys på denna nivå syftar till att svara är till exempel: Hur är materialet framställ? Sker framställningen på ett hållbart sätt? Hur transporteras materialet hit? 

WSP jobbar för hållbar samhällsutveckling

Vi arbetar med naturvärdesinventeringar som fungerar som underlag till bland annat Ekosystemtjänstebedömningar, landskapsanalyser, översiktsplaner, strategiska planer och utredningar, samhällsekonomomiska utredningar, kommunikation, geotekniska utredningar och dricksvattenfrågor. 

Vi har experter inom flera olika typer av ekosystem och områden, till exempel: 

  • Vatten/dagvatten och klimatrelaterade vattenfrågor
  • Kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster
  • Urbana ekosystemtjänster samt processledning och dialog.
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown