• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fler bostäder och jobb med en Nordisk stambana

Jönköping kan få en av Europas största centralstationer. Åtminstone om planerna på nya höghastighetsjärnvägar som länkar samman Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo realiseras. Som vi visat i denna artikelserie, finns det potential i att länka samman de större städerna i Norden genom snabba tågförbindelser. Planer på att dra nya höghastighetsjärnvägar mellan dessa tätorter finns redan. Om de blir verklighet så kommer Jönköping att bli en central knutpunkt med en jättestation.

 

Det vore en spännande utveckling ifall de större städerna i Norden länkades samman genom snabba tågkommunikationer, inte minst om tågen är anpassade att fungera som mobila kontor. I så fall kan de länkas samman till en gemensam storstad, vilket i sin tur skulle stärka specialiseringen i såväl näringslivet som akademin. En sådan Nordisk stambana skulle också gå genom Borås, Jönköping och Norrköping. Dessa medelstora städer skulle genom satsningen få ett rejält lyft – eftersom de skulle bli en del av den nya nordiska storstaden.

Den stärkta länken till Nordens större urbana regioner skulle leda till att Borås, Jönköping och Norrköping blir betydligt mer attraktiva för näringslivet. Om visionen av snabba och smidiga tågkommunikationer realiseras, och om förutsättningarna att jobba på tågen blir så goda att en bred allmänhet kan tänka sig att använda dem som mobila kontor, skulle sannolikt fler kunna välja att bo i till exempel Norrköping och pendla till Stockholm. Borås skulle knytas ännu närmare till Göteborg, och Jönköping skulle bli knutpunkten mellan de fem större stadsregioner som den Nordiska stambanan skulle länka samman.

Halverad restid – ger fler jobb i Jönköping

Hur stor en urban region är som ekonomisk region beror egentligen på den effektiva restiden från olika delar av landet till stadskärnan. Den viktigaste frågan hur lång tid en individ behöver färdas från dörr till dörr; från hemmet till jobbet eller mellan två arbetsplatser. Stockholm kan därmed sägas bestå av innerstaden (centrala Stockholm), en yttre innerstad (till exempel Liljeholmen) och förorter (som Täby). Dessutom finns närliggande orter dit pendling till Stockholm kan ske smidigt (till exempel Strängnäs) och orter med lite längre pendlingsavstånd (som Nyköping). Längre bort finns städer som till exempel Jönköping. Idag är restiden mellan Jönköping och Stockholm ungefär tre timmar, vilket gör att pendling inte är särskilt attraktivt. Med en Nordisk stambana på vilken höghastighetståg färdas kan restiden bli cirka en timme och en kvart. Snabba tågkommunikationer skulle därmed inte bara främja jobbskapande i Jönköping, utan dessutom leda till att fler skulle kunna tänka sig att bo där och pendla till Stockholm.

Inte alla städer som inkluderas

Genom att länka samman Nordens större orter med varandra skulle näringslivets och akademins förmåga att växa med ny kunskap och högre nivå av specialisering öka. Fler jobb och nya affärsmöjligheter skulle bli effekten. Den sociala utmaningen med brist på bostäder i framförallt Stockholm skulle mildras, eftersom fler skulle kunna pendla till staden. Men myntet har också en baksida. En Nordisk stambana skulle inte bara inkludera vissa städer, utan också exkludera andra. Tanken med snabbtåg är trots allt att de inte ska stanna på för många hållplatser, för att minimera restiden. De städer som inte inkluderas i stambanan, eller ligger i närhet av den, riskerar att drabbas. Om inte dessa städer kompenseras genom andra infrastruktursatsningar riskerar de att hamna på efterkälken. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att fråga sig hur sådana beslut om infrastruktur påverkar människors livschanser runtom i landet.

Källor:
SocietyLab, WSP Analys och Strategi (2015).
Salonen, M. och T. Toivonen (2013). ”Modelling travel time in urban networks: comparable measures for private car and public transport”, Journal of Transport Geography, 31:143-153.
Sveriges Television (2015). ”Jönköping kan få jättestation”, SVT Nyheter Jönköping, 2015-10-14.