• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Din sektor

 

WSP är verksamma inom en mängd olika sektorer. Vi hjälper till med hållbara lösningar och arbetar ofta i nära samverkan med våra kunder i deras projekt. Genom vår storlek kan vi alltid forma det bästa teamet för varje enskilt uppdrag.

 
 
 

WSPs arbete med bostäder omfattar allt från planläggning av hela stadsdelar till småhus och villor och den yttre miljön däromkring. Exempel på kunder inom bostadssektorn är byggföretag, fastighetsbolag, bostadsföretag och kommuner.

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Vi är övertygade om att de energilösningar som har en framtid är energieffektiva, framställs från förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser.

WSP bistår med kostnadseffektiva lösningar för flygsektorn, inte minst när det gäller förbättringar inom miljöområdet. Våra åtaganden kan omfatta stora infrastrukturprojekt som start- och landningsbanor, terminalbyggnader, trafikledning och transporter.

WSP har god erfarenhet av tekniskt utmanande uppdrag i en gruvindustrins alla faser – från etablering, brytning till nedläggning. All typ av gruvindusti påverkar i någon grad natur, djurliv och människor. WSP hjälper er att bedriva verksamheten med så lite miljöpåverkan och med så stor säkerhet som möjligt.

WSP har lång och gedigen erfarenhet av projekt som på olika sätt är relaterade till handel. Vi kan till exempel bistå med olika typer av utredningar när stora affärscentrum planeras.

En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvården. WSP har den kompetens som krävs för att ta ett samlat grepp om sjukhusets utveckling.

Stigande energipriser, ökad konkurrens och stränga miljökrav ställer idag höga krav på kostnadseffektiv och miljövänlig industriproduktion.

WSP kan erbjuda ett komplett järnvägserbjudande, allt från planering av nya förbindelser, projektering av järnväg till upphandling, drift och underhåll av fordon.

WSP arbetar på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för människor att leva och verka i, både nu och i framtiden.

WSP skissar och ritar kontor samt gör hyresgästanpassningar av befintliga lokaler, planering och design av hörsalar och matsalar samt utveckling av nya arbetsplatser.

Idrottsarenor, simhallar, golfbanor, skidanläggningar och teatersalonger är exempel på områden där WSP utvecklar flexibla och energieffektiva anläggningar .

Utbildningslokalernas utformning och funktion spelar en viktig roll för hur väl våra elever och studenter lyckas i sina studier. Skolans lokaler ska ha en så god innemiljö att eleverna och lärarna kan hålla koncentrationen och engagemanget uppe hela skoldagen.

Ett samhälle som mår bra är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social sammanhållning och välfärd förenas med en god miljö.

WSPs kompetens inom vägar, broar och tunnlar sträcker sig genom hela processen från tidiga förstudier och utredningar, färdiga vägar till drift och underhåll.