• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Järnvägar

WSP kan erbjuda ett komplett järnvägserbjudande, allt från planering av nya förbindelser, projektering av järnväg till upphandling, drift och underhåll av fordon.


Innan en ny järnvägsförbindelse anläggs sker ett omfattande utredningsarbete, som ligger till grund för besluten om hur förbindelsen ska fungera. I utredningen undersöks tänkbara sträckningar och deras konsekvenser när det gäller funktion, miljöpåverkan, teknik och ekonomi. Fordonstyp utreds baserat på behov och dess påverkan på infrastruktur såsom fordonslängd, buller och hastighet. I ett järnvägsprojekt kan experter från ett flertal av WSPs avdelningar delta. Spårprojektörer, broingenjörer, tunnelexperter, fordonsexperter, miljöexperter, landskapsarkitekter och geotekniker är några exempel. Under produktionsstadiet av ett järnvägsprojekt kan WSP vara projekt- och byggledare och även utföra miljökonsekvensbeskrivningar, MKB.