• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Utveckling av städer och regioner

Ett samhälle som mår bra är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social sammanhållning och välfärd förenas med en god miljö. Och där den tillväxt som skapas är långsiktigt hållbar. Men i en föränderlig värld är utmaningarna många. Hos WSP finns en unik sammansättning av kompetenser och verktyg för att tackla dessa utmaningar.


Vi hjälper offentliga och privata uppdragsgivare med analyser, kvalitetsstyrning och konkreta insatser så att verksamheter och samhälle kan utvecklas på bästa sätt.

WSP fokuserar på hur ändrade förutsättningar påverkar individer, företag och samhälle och utformar strategier och lösningar för en god samhällsutveckling. Detta kan innebära att analysera samhällstrender och tydliggöra konsekvenser av olika handlingsalternativ. Det kan också innebära att bistå våra uppdragsgivare i deras arbete med att stärka städer och regioner så att de blir attraktiva att bo och verka i. Strategier för social hållbarhet på arbetsplatser och i bostadsområden är förstås centrala. Att hitta lösningar för hur infrastruktur ska utformas, finansieras och användas är en annan viktig del. Transportsystemet måste fungera.

Med insikt om samhällets utmaningar och genom kvalificerad kunskap, samlad erfarenhet och ett personligt engagemang tillför våra erfarna analytiker, konsulter och forskare unika värden för våra uppdragsgivare. Våra många olika specialistkompetenser och den samlade erfarenhet och kunskap som finns i hela WSPs nätverk gör oss till en unik och naturlig samarbetspartner i frågor som rör samhällsutveckling.