• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Framkomlighetsstudie för ny kraftledning i Storstockholm Väst

För att långsiktigt trygga driftsäkerheten i eldistributionen runt det expansiva Stockholmsområdet behöver stamnätet uppgraderas från 220 kV till 400 kV.

 

WSP har på uppdrag av Svenska Kraftnät genomfört framkomlighetsstudier för nya kraftledningar mellan Hamra-Överby och Bredäng-Kolbotten. GIS-analyser har tillämpats som ett verktyg för att uppnå bästa möjliga planeringsförutsättningar i projektet. Några exempel på GIS-analyser som har gjorts inom projektet är:

  • magnetfältsanalyser
  • sträcklängdsberäkningar
  • identifiering av berörda bostäder och fastigheter

Därutöver har framkomlighetskorridorer tagits fram med hjälp av GIS för att i största möjliga mån ta hänsyn till olika typer av skyddade områden, andra pågående och framtida infrastrukturprojekt, befintlig bebyggelse och byggnadstekniska faktorer. Kartor har också framställts i GIS för att visualisera aktuella utredningsområden och för att skapa pedagogiska och lättöverskådliga beslutsunderlag i projektet.

 

Kontakt:

Helge Hedenäs
Helge Hedenäs
+46 10 722 84 95
Jonas Rune
Jonas Rune Avdelningschef
+46 10 7228137