• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Passivhus, lågenergihus och egenvärmehus

I mer än 15 år har WSP varit med i utvecklingen av de mest energisnåla husen i Sverige, en resa som gjort både byggnaderna och branschen effektivare med åren. Inom en snar framtid skall alla byggnader som uppförs vara näranollenergibyggnader. WSP har erfarenheten som krävs för att samordna energifrågorna i dessa projekt, att göra avancerade energi- och komfortberäkningar, samt att följa upp så att byggnaderna verkligen hamnar nära noll. WSP är stolta att presentera ett urval av lågenergiprojekt som vi deltagit i.

 

Referensprojekt gällande passivhus, lågenergihus och egenvärmehus

 • Lindås Park, Göteborgs Egnahem AB
  När Passivhusen i Lindås Park planerades och byggdes av Göteborgs Egnahems AB 1999 – 2001 deltog WSP i det inledande forskningsarbetet med formulering av mål för täthet, energianvändning, fukt och buller. Därefter medverkade WSP i projekteringsprocessen med ansvar för klimatskal och konstruktioner.
 • Presse Park, JM
  JM har i Presse Park drivit sin vision för lågenergibyggnader, med början 2009. Genom WSPs medverkan som energiexperter i projektet kunde energianvändningen minimeras genom olika åtgärder under planering, projektering, byggnation och driftsskede.
 • Brogården, Alingsåshem
  I bostadsområdet Brogården i Alingsås har 300 miljonprogramslägenheter byggts om till passivhusstandard. WSP medverkade i projekteringen med ansvar för klimatskal och stomkonstruktioner, samt med energiberäkningar för att optimera och minimera energianvändningen.
 • ÅSA, Eksta Bostads AB
  Eksta Bostads AB uppförde 2011 fem nya flerbostadshus i passivhusstandard i Åsa. WSP medverkade som konstruktör för stomme och klimatskal.
 • Passivhus i Ödåkra, Helsingsborgshem
  Inom ramen för EU-projektet ECO-City uppförde Helsingborgshem 36 klimatsmarta radhus i Ödåkra, med inflyttning 2010. WSP medverkade som energiexperter för att kontrollera att passivhuskraven uppfylldes. Erfarenheterna från ECO-Cityprojektet användes för Helsingborgshems arbete med att sätta energimål för framtida produktion.
 • Room with a view, Hammarby Sjöstads Miljötekniktävling
  WSPs eget pilotkoncept med strategier för höga energi- och miljömål presenterades 2006 med titeln ”Room with a view” och vann första pris i Hammarby Sjöstads Miljötekniktävling.
 • Örestad City Skole, Köpenhamn
  April 2009 vann WSP, tillsammans med danska arkitektfirman KHR, en tävling om att få formge och projektera ett spjutspetsprojekt för Köpenhamns aktiviteter för ett hållbart samhälle. Byggnaden, Örestad City Skole ligger i centrala Örestad och inrymmer stadsbibliotek, skola och fritidslokaler. WSP ansvarade för energi- och inneklimatberäkningar, bygg, VVS, el, brand, akustik, trafik och VA.
 • Södra Höjden, Lerum
  Våren 2010 påbörjade Förbo byggandet av ett nytt bostadsområde med flerbostadshus. WSP har sedan de allra tidigaste skedena, genom energi- och miljösamordningsansvar, påverkat utformning och system i byggnaderna för att som första steg uppnå passivhusstandard. Genom att producera värmeenergi via solfångare ska området kunna skicka tillbaka värme till fjärrvärmenätets returledning och på så sätt bli ett Plusenergihus. Plusenergihus producerar mer energi än vad de använder och nio år före sin tid möter Förbo EU-kraven som säger att från och med 2019 ska alla nybyggda hus producera minst lika mycket energi som de använder.
 • TwentyOne, Stockholm
  2011-2013 har WSP hjälpt Pembroke Real Estate i designprocessen vid den stora ombyggnaden av Mäster Samuelsgatan 21, s.k. TwentyOne i Stockholm. Genom att använda ledande miljöteknik kommer kontorsbyggnaden att sätta nya standarder och ha en kombination av energiprestanda och innemiljö i toppklass och med minimal miljöpåverkan. WSP ledde en unik optimeringsfas som implementerades i designprocess, där man säkerställde att energieffektivitet och innovativa design- och teknikalternativ utfördes. WSPs roll som energisamordnare var att undersöka, samordna projektteam och validera energieffektiviteten samt att ansvara för granskning av handlingar.
 • Malmö Live, Skanska
  I samband med det uppmärksammade projektet Malmö Live, ett nytt konsert-, kongress och hotellanläggningsprojekt i centrala Malmö, uppförs även kontorslokaler och bostads-hus. Skanska är totalentreprenör för hela projektet. De två flerbostadshusen som byggs ett stenkast från central-stationen skall uppföras som Passivhus enligt FEBY 12, ett krav för att nå Energiklass A enligt det lokala Miljöbygg-program Syd. WSP har deltagit med stöd i passivhusfrågor till byggherren från programskedet, som energisamordnare under projektering och fortsatt som stöd för entreprenören i bygghandlingsskedet. Området Malmö Live skall stå klart under 2015. Projektet är en del av EU-projektet Buildsmart.
 • Utveckling av lågenergikoncept - Egenvärmehus
  Sedan 2008 har WSP tillsammans med ByggVesta utvecklat ett koncept för att skapa byggnader med energiprestanda  till nära passivhusnivå, enligt det engna konceptet med Egenvärmehus. Med hjälp av WSP har ByggVesta beslutat att dessutom gå ett steg längre och i ett projekt testa konceptet mot den internationella passivhuscertifieringen (PHI). WSP har deltagit genom hela processen, från det tidiga skedet där man  arbetade med beräkning och simulering av energiprestandan och inneklimat, och genom byggprocessen i ett antal projekt. WSPs energisamordningsroll har varit särskilt viktig i syfte att få ihop helheten och för att se till att energifrågor inte ramlar mellan stolarna. Idag hjälper WSP ByggVesta att följa upp energianvändningen och tänka energieffektivt i förvaltningsskedet.
 • Rättargården, Danderyd (Bilden)
  WSP anlitades av Strabag AB som passivhussakkunnig vid byggnation av ett seniorboende med Internationell passivhusstandard (PHI). WSP tog fram en kravspecifikation som innehöll specifika parametrar och anvisningar för både Strabag, projekteringsteam och entreprenörer. Detta innebar att WSP hjälpte till med att säkerställa att lösningar för Internationell Passivhusstandard implementerades korrekt i handlingar och i entreprenaden. WSPs roll var att utföra
  en utredning om alternativa energiförsörjningssystem, energiberäkningar enligt PHI (PHPP), underlag för programhandling VVS och El samt granskning och kvalitetskontroll av handlingar. 
 • Energigranskning Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad
  Norra Djurgårdsstaden har en hög miljöprofil och målsättningen är att den ska bli en av världens första klimatpositiva stadsdelar, med ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling. WSP granskar de energiberäkningar som är utförda av byggherrarna, identifierar avvikelser samt lämnar förslag på korrigerande åtgärder och övriga rekommendationer, för att nå de skarpa energikrav som programmet ställt upp. Konsulter från WSP är även tillgängliga som dialogresurs för byggherrarna, som hjälp för att nå övriga krav i programmet.

 

 

Mer information och referensuppdrag?:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00