• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP projekterar utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden

Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och utbyggnaden av tunnelbanan är en viktig byggsten för att bidra till stadens utveckling. Nu sker den första större utbyggnaden av tunnelbana sedan 1970-talet vilket är en milstolpe i Stockholms, och i förlängningen, av Sveriges utveckling. WSP har av Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) fått i uppdrag att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden.

 

Uppdraget

WSP har hittills arbetat med att ta fram en förstudie/lokaliseringsutredning för sträckan Hagastaden – Arenastaden, vilken har legat till grund för att välja sträckningskorridor. Inom utredningsarbetet genomfördes även samråd med berörda parter och allmänheten. WSP kommer i sitt fortsatta uppdrag arbeta med att ta fram systemhandling, järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och underlag för ansökan om miljöprövning.

WSPs tillvägagångssätt

Uppdraget är komplext och ställer stora krav på WSP, både ur ett planeringsperspektiv och ur ett tekniskt perspektiv. Några av de största utmaningarna är uppförandet av nya tunnelbanestationer under jord, hänsyn till befintliga byggnader och korsande tunnelbanelinjer. Ytterligare utmaningar berör logistik i centrala delar av Stockholm, ett pressat tidsschema och snäva utrymmen för att utföra arbetet när full kapacitet av trafiken ska bevaras. Uppdragsledare Jan Waage beskriver det som mycket viktigt att skapa en stark gemenskap inom projektet och att fokusera på att  organisationsmässigt styra gruppen för att nå uppsatta mål.

En nyckel till ett framgångsrikt uppdrag är att arbeta för god samverkan och kommunikation mellan alla inblandade parter, vilket involverar uppemot 40 olika teknikområden, internationella samarbetspartners, Stockholms stad och Solna stad. Ytterligare en framgångsfaktor är WSPs omfattande kunskaper av att använda Building Information Modelling (BIM- modeller) vid genomförande av infrastrukturprojekt och tillgången till marknadsledande experter inom organisationen. En hållbarhetsansvarig följer upp projektarbetet enligt certifieringssystemet CEEQUAL, vilket syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare att höja ribban för hållbarhetsarbetet.  Exempelvis arbetar vi för att minimera mängden betong och stål som behövs för konstruktionen.

WSP ritar framtidens hållbara samhälle

Utbyggnaden av tunnelbanan är en milstolpe i Stockholms utveckling. Vid färdigställandet av Gula Linjen kommer station Odenplan utgöra en viktig transportknut mellan tunnelbanetrafiken och Citybanans pendeltågstrafik, vilket minskar antalet resenärer vid Stockholms T-Central. Från Odenplan sträcker sig tunnelbanan till Hagastaden och sedan till Arenastaden.

Med Gula linjen nås Nya Karolinska universitetssjukhuset och den helt nya stadsdelen, Hagastaden. Här kommer det att finnas sjukhus, lärosäten, forskningsinstitut, företag, bostäder, kultur och service. Från Hagastaden går tunnelbanan vidare norrut till den kraftigt växande Arenastaden i Solna. Intill nationalarenan Friends och gallerian Mall of Scandinavia byggs bostäder och tusentals arbetsplatser kommer att finnas inom området. Utbyggnaden är en förutsättning för Stockholm, dess region och i förlängningen hela Sveriges utveckling. Att bygga gula linjen är inte bara att bygga en ny tunnelbana, det är att bygga något som påverkar hela samhället. WSP är mycket stolta att få vara med och bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Vi har höga ambitioner när det gäller att delta i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant.

Involverade teknikområden

 • Uppdragsledning 
 • BIM/Datasamordning
 • VR
 • Kvalitetssäkring
 • Produktionsplanering
 • Kalkyl
 • AMA-redaktör
 • Arbetsmiljö
 • BAS-P Handläggare
 • Miljöstyrning
 • Miljögeoteknik
 • Riskanalys
 • Risk m.a.p vibrationer
 • Brand och utrymning
 • Inmätningar
 • MKB
 • Järnvägsplan
 • Vattenverksamhet/tillståndsansökan
 • Trafikanalys
 • Tillgänglighet
 • Elektromagnetiska fält
 • Buller och vibrationer
 • Stads- och kulturmiljö
 • Bergteknik
 • Konstruktion
 • Geoteknik
 • El, belysning, transport
 • Värme, sanitet och kyla
 • Sprinkler
 • Akustik
 • Ventilation
 • Hydrogeologi
 • Väg/trafik/mark
 • BEST-samordnare
 • Bana
 • El/kanalisation
 • Signal
 • Tele
 • VA
 • Ledningssamordning
 

Kontakt:

Jan Waage
Jan Waage
+46 10 7228371