• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Bergteknik

WSP Bergteknik erbjuder kvalificerade tjänster inom geologi/bergteknik. Vi är verksamma inom alla typer av bergprojekt och i alla skeden av projekteringsprocessen från förstudier till drift och underhållsfasen. Totalt är vi cirka 20 medarbetare stationerade på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi har även ett samarbete med WSP Finland och kan totalt erbjuda ca 30 geologer och ingenjörer.

 

Vi utför olika utredningar, karterar berghällar, borrkärnor och tunnlar. Vi kan utföra bergmekaniska analyser i ett flertal program. Vi upprättar förfrågnings- och bygghandlingar. Under byggtiden bistår vi med bergteknisk rådgivning. I projektens driftskede gör vi underhållsbesiktningar av bergskärningar och tunnlar.

Våra kompetensområden är:

 • Fältundersökningar
 • Bergmaterialhantering
 • Ingenjörsgeologiska och bergtekniska prognoser
 • Design av undermarksanläggningar
 • Projektering av berguttag, bergförstärkning och injektering
 • Tekniskt stöd
 • Inspektion av befintliga anläggningar
 • Vibrationsmätningar
 • Bygg- och projektledning

Bergrum och bergtunnlar

Infrastrukturen i Sverige byggs ut. Vi är en del av den utbyggnaden och har arbetat inom flertal av de stora infrastrukturprojekt som rör bergtunnlar för vatten, väg, järnväg och spårväg. Vi har även projekte-rat bergrum för reningsverk, gaslager och vattenmagasin. Vi deltar i alla projekteringsskeden – förstudier, arbets- och järnvägsplaner, detaljprojektering, byggled-ning/rådgivning under byggtiden och inspektion av befintliga anläggningar

Öppna schakter

Nybyggnation av vägar och järnvägar och stora industribyggnader innebär ofta öppna schakter i berg. För att skapa en anläggning som kräver mindre underhåll i driftskedet arbetar vi på WSP med teknisk utformning av dessa schakter med hänsyn till rådande geologi. WSP har för Trafikverkets räkning under flera år arbetat med att förbättra de tekniska anvisningarna för just öppna schakter. Genom optimering av design görs kostnadsbesparingar i drift och underhållsskedet.

Gruv- och bergmaterialindustrin

Vi utför kartering av bergarter, strukturer och malmgränser. Vi kan göra bergkvalitetsbedömningar och optimeringar för tunnel- och schaktdrivning. Geologisk information kan bearbetas och visualiseras i bland annat Microstation eller i en VR-modell. Våra kollegor i Finland kan även erbjuda databashantering i Surpac. I samband med LKABs utbyggnad av KK4 så bidrog WSP Bergteknik till en alternativ lösning som innebar stora besparingar genom att mängden betong kunde minimeras och ersättas av bergschakt.

Drift och underhållIdag

finns ett stort befintligt bestånd av bergtunnlar, bergrum och bergskärningar som kräver ett fortlö-pande underhåll. Med de nyinvesteringar som pågår kommer dessa behov att öka ytterligare framöver.  WSP har sedan 50-talet ansvarat för drift och underhåll av bergbranter i Stockholms innerstad. Vi utför även besiktningar och tillståndsbedömningar av andra anläggningar, bland annat ledningstunnlar åt Fortum och Stockholm Vatten samt bergskärningar i Västsverige med Trafikverket som kund.

 

Kontakt:

Marie von Matérn
Marie von Matérn Department manager