• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning av industri, energi- och VA-anläggningar

WSP erbjuder energikartläggningstjänster, för såväl energianläggningar, VA-anläggningar och processindustri som lokaler och transporter.

 

För minskade kostnader och reducerad klimat- och miljöpåverkan

I många branscher står energikostnaden för en betydande del av företagets totala kostnader, vilket också innebär att den får en stor påverkan på resultatet. Inte sällan är energikostnaden den tredje största kostnadsposten, näst efter kostnader för råvara och personal, men energikostnaden är oftast betydligt lättare att påverka.

En energikartläggning är ett bra sätt för ditt företag att få både övergripande och specifik kunskap om er verksamhets energiförbrukning. Baserat på energikartläggningen kan effektiviseringsåtgärder tas fram för att minska energikostnaderna.

Energieffektivisering av verksamheten har många fördelar;

Vinstdrivande - minskad energiåtgång per enhet ger större vinst

Små investeringar - korta återbetalningstider

Ökad konkurrenskraft- står stark vid ökat energipris

Kontrollerad energianvändning - även i framtiden

Minskad miljöpåverkan - minskade utsläpp från produktion

Ny lag om energikartläggning av stora företag

Från och med den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Den innebär att alla stora företag senast 2017 ska ha rapporterat in resultatet av en energikartläggning i enlighet med  lagens krav. Energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen ger förslag till hur företaget kan energieffektivisera för att minska kostnaderna och därmed öka konkurrenskraften. Stora företag definieras som att de sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Kartläggningen ska innefatta alla delar av verksamheten vilket innebär att lokaler och processer såväl som transporter omfattas. WSP bistår med lokal kompetens inom samtliga discipliner som kan behövas för energikartläggningen:

  • Strategisk analys och rådgivning
  • Projektledning
  • Processteknisk verksamhet
  • Bygg & fastighet
  • El & automation
  • VVS & installationsteknik
  • Transport & logistik

Bestående resultat genom systematiskt arbete

WSP erbjuder konsulttjänster som omfattar samtliga delar av en industris, VA- eller energianläggnings delar, dvs både de industriella produktionsprocesserna och dess stödsystem samt system för uppvärmning och kyla av lokaler/fastigheter, och behov av transporter. WSPs energiexperter hjälper kunden att prioritera de effektiviseringsåtgärder som tagits fram och fungerar som ett kunskapsstöd och driftsorganisationens bollplank. Detta för att säkerställa att de identifierade och genomförda åtgärderna leder till betydande och bestående resultat som minskar företagets energianvändning.

 

 

Kontakt:

Jennie Rodin
Jennie Rodin Uppdragsansvarig, processenergi