• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Rening av dricksvatten, avloppsvatten, lakvatten och dagvatten

WSP har heltäckande kompetens och arbetar i alla skeden från övergripande utredningar till detaljtekniska kunskaper. Våra tjänster omfattar allt från idéskisser till genomförande, drifts- och underhållsfrågor, besiktningar, riskanalyser, utbildningar med mera. WSPs tjänster täcker in både offentlig och industriell sektor.

 

Dricksvatten

WSP har en bred kompetens inom vattenförsörjning som omfattar råvatten, dricksvattenberedning, distribution samt strategisk planering för framtida behov. I uppdragen ingår exempelvis förstudier, principförslag, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag, HACCP, beredningsförsök samt driftoptimering.

Avloppsvatten

WSPs kompetens omfattar anläggningar upp till flera 100 000 anslutna personer samt också mindre anläggningar, exempelvis reningsverk av typen markbäddar, fällningsdammar och infiltrationsanläggningar. Förutom kommunalt avloppsvatten arbetar vi även med industriell processavloppsrening samt lakvattenrening. Uppdragen omfattar processtekniska utredningar, projektering, kalkylering och upphandling samt energieffektivisering, besiktningar, egenkontrollsystem, miljökonsekvensbeskrivningar och utbildningar.

Slam och biogas

När det gäller slambehandling och biogasproduktion gör WSP principförslag, dimensionerar, projekterar och upprättar förfrågningsunderlag samt utför slutbesiktningar efter avslutad entreprenad. Uppdragen kan omfatta allt från genomförande av tidiga utredningar med kostnadsuppskattningar till detaljprojekteringar av både biogasanläggningar, slamförtjockning och slamavvattning samt genomförande av REVAQ-certifiering. Processlösningarna omfattar även ”gröna” lösningar som till exempel vassbäddar.

Dagvatten

Dagvattnet innehåller stora mängder föroreningar, speciellt i stadsmiljön. WSP kan medverka till hållbarhet genom planering och projektering av olika anläggningar för att ta hand om föroreningar. WSP gör beräkningar av föroreningsbelastningar, förslag till dagvattenhantering med reningsanlägg-ningar, projekterar dagvattenanläggningar inklusive gestaltning/landskapsanpassning samt kontrollprogram.

Totalåtaganden

WSP genomför kompletta åtaganden för VA-anläggningar, dvs från idé till principförslag, ekonomisk kalkyl, projektering, upphandling, byggledning, drifttagning och funktions- samt prestandagaranti.

 

Mer information och referensuppdrag:

Stefan Dahlgren
Stefan Dahlgren Sektionschef
Ring oss 010-722 50 00