• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Provningsteknik

Provningsteknik erbjuder spets- och breddkompetens inom mekatronik, avancerad testautomatisering och projektledning. Vi har stor erfarenhet av utredningar och genomförande projekt inom provningsintensiv industri.

 

Fördelar med provningsteknik

Provningsteknik levererar kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik, avancerad testautomatiserng samt projektledning och verifiering inom dessa kompetensområden. Denna verksamhet bedrivs både nationellt och internationellt.Provningsteknik besitter stor kompetens inom riggutveckling med många lyckade projekteringar av provutrustningar i bagaget. Inom gruppen finns en heltäckande kompetens för att bemanna och genomföra hela projekt.

WSPs styrka är förståelsen för dina behov och krav samt din organisation och era arbetssätt. Det gör det enklare att kunna ta ett helhetsgrepp över hela projektet, från tidiga faser som utredning och förstudier till färdig anläggning överlämnad till driftorganisationen.

Tack vare den samlade kompetensen och erfarenheten på WSP samt tillgången till hjälpmedel och resurser finns möjligheten att hjälpa dig inom flera områden. Från framtagning av nya konstruktionslösningar på ett tekniskt problem till att ansvara för helhetslösningar med flera teknikområden inblandade.

Ett projekt avslutas med dokumentation och genomgång av funktioner och principer för drift- och underhållspersonal.

ComTest® Test Automation System

ComTest® är ett avancerat mät- och kontrollsystem för testautomatisering. ComTest® används inom industrin för att testa prestanda och hållbarhet av produkter, för kvalitetssäkring av nya funktioner samt vid certifiering mot regulativa krav.

ComTest® används för att öka effektiviteten och produktiviteten inom ett brett fält av testapplikationer, som:

Motorprovning

Transmissionstester

Akustiska tester

Vindtunneltester

Klimattester

Mobila fälttester inom fordonsindustrin

Mätsystem vid kärnkraftverk

Komponentprovning

Produktionstester, kvalitetssäkring

Vi levererar kundunika systemlösningar som är specialanpassade för att möta varje kunds specifika behov. ComTest®-systemet består av väl beprövade konfigurerbara basmoduler för grundläggande testfunktioner. Till detta utvecklar vi kundunika applikationer för att optimera varje systemleverans.

Mekatronik

Mekatronik är ett multidisciplinärt ämnesområde där den primära funktionen är maskinteknik. De övriga områdena är elektroteknik och informationsteknik. Kombinationen av de tre områdena ger upphov till synergieffekter som ger ett mervärde jämfört med att områdena verkar var för sig.

Vi använder modellering i Virtual Reality

VR-modellen används vid diskussioner med uppdragsgivare som ett hjälpmedel för att visualisera kraven.

Se exempel på traditionell byggteknik och modulär byggteknik:

Hur vi bygger motorlaboratorium

WSPs provningsteknik har mångårig erfarenhet av projektering, byggnation, konstruktion och
driftagning av nya motorlaboratorium.

Dessa är konstruerade för morgondagens krav på motorutveckling. Avancerad test och mätteknologi tillsammans med innovativ automation har gjort det möjligt att svara upp mot högkomplexa motorstyrsystem, som optimerar motorerna för låga emissioner. Stabila försörjningssystem med automatiska och oberoende alarmsystem, tillsammans med styr- och mätdatainsamlingssystem tillåter obemannad automatisk testning.

Flexibla lösningar har eftersträvats för att anpassa riggarna till framtida krav och funktion utan ingrepp i bärande stomme. WSP tar i dessa projekt ett helhetansvar för projektering, mekanik, el, styr, projektledning och driftagning av riggarna. Dessa täcker alla idag kända eller förväntade lagkrav för motorer.

 

 

Mer information och referensuppdrag:

Johnny Eliason
Johnny Eliason Director
Ring oss 010-722 50 00