• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Bergmaterial / täkter

WSP är marknadsledande när det gäller heltäckande konsulttjänster inom bergmaterialindustrin. Vi står för bredd och kompetens och våra konsulter inom området har lång erfarenhet av branschen.

 

År 2009 producerades 85 miljoner ton ballastmaterial vilket innebär att det är en av landets största industriprodukter. Bergmaterialindustrin är nödvändig för vår infrastruktur och våra bostäder och levererar material för att bygga vägar, järnvägar samt för att tillverka asfalt och betong. Miljölagstiftning och nationella miljömål ställer höga krav på handlingar för tillståndsansökningar och egenkontroll av täkten.

För att tillstånd ska erhållas för naturgrustäkter, som är en ändlig resurs, krävs tydliga behovsutredningar där det ska framgå att det inte finns något ersättningsmaterial till naturgruset. Täkten får inte komma till stånd om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material. Det får heller inte finnas konflikter med grundvattenintressen.

Hushållningen med naturgrus har lett till att återvinning blivit vanligare. Men även en återvinningsanläggning kräver en omfattande prövning eftersom flera av störningsmoment, till exempel krossning och transporter, är desamma som för täkter.

Täkter och materialhantering

Tillståndsprövningar kräver en effektiv styrning av såväl uppdrag som de dokument som tas fram. WSPs uppdragsledare har lång erfarenhet av att leda den typen av uppdrag och tar i samråd med kunden fram väl avvägda handlingar, vilket bidrar till både kostnads- och tidseffektivitet. Tillgång finns till nationell expertis inom områden som behöver utredas. Vi har goda myndighetskontakter på såväl lokal, regional som nationell nivå.

WSP arbetar i alla typer av uppdrag, från förstudier och tillståndsansökningar till kontroll och uppföljning. Det ger oss en helhetssyn och den erfarenhet som krävs för att tidigt identifi era och hantera de behov som varje uppdrag kräver och som bidrar till att uppdraget löper smidigt från idé till färdigställande.

 

 

Kontakt:

Björn-Olof Gustafsson
Björn-Olof Gustafsson Sektionschef (Director)