• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Förorenade områden

Förorenade områden kan uppkomma av tidigare verksamheter på områdetoch innebära risker för människans hälsa och för miljön, samt leda till potentiellt stora kostnader för ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Bullet Fältundersökning
Bullet Sanering
Bullet Riskkommunikation
 
 

Har du problem med förorenad mark kan WSP bistå dig som är verksam inom privat och offentlig sektor med hela kedjan från inventering, fältundersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning av förorenade områden och mark, till kostnadsbedömning och kontroll i samband med saneringar. Tillsammans med internationella kollegor och andra samarbetspartners har vi också möjlighet att planera och genomföra sanering av mark och grundvatten i förorenade områden. Vidare arbetar vi även med bedömning av ansvarsförhållanden och vi kan aktivt medverka i riskkommunikation till media och allmänhet.

WSPs vanligaste tjänster inom förorenade områden:

 • Inventering av potentiella markföroreningar och riskklassning (MIFO)
 • Provtagning av jord, yt- och grundvatten, sediment, markluft och byggnadsmaterial för fält- och laboratorieanalyser
 • Riskbedömningar, generella och platsspecifika bedömningar (förenklad och fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning)
 • Utredningar av åtgärdsalternativ (sanering) och kostnader
 • Tillståndsansökningar, anmälningsärenden
 • Riskkommunikation
 • Genomförande och kontroll av åtgärder
 • Utökat WSP-ansvar för genomförande av åtgärder
 • Upprättande och utförande av kontrollprogram
 

Kontakt:

Björn-Olof Gustafsson
Björn-Olof Gustafsson Sektionschef (Director)