• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Geofysik

Med geofysiska undersökningar kan man snabbt undersöka stora områden på ett effektivt sätt. I ett tidigt skede i ett projekt kan man skaffa sig en översiktlig bild av markens egenskaper och uppbyggnad längs en eller flera undersökningslinjer. De olika metoderna är dessutom icke-förstörande, vilket innebär att de lämnar minimalt eller inga spår alls efter sig.

Bullet Grundvattenundersökningar
Bullet Föroreningsutbredning
Bullet Markegenskaper
 
 

Geofysiska undersökningar har många olika tillämpningsområden och kan göras i både stor och liten skala. WSP har gedigen kunskap och stor erfarenhet av flertalet geofysiska undersökningsmetoder. Vi erbjuder kvalificerade tjänster, bl. a. inom områdena grundvattenprospektering, grundvattenskydd, geotekniska tillämpningar, prospektering för berg- och jordmaterial, kartering och karaktärisering av deponier samt undersökning av förorenade områden och potentiella spridningsvägar för föroreningar. 

WSP använder sig av följande geofysiska metoder som du kan läsa mer om nedan. Där hittar du även ett antal referensblad från genomförda projekt.

Resistivitetsmätning (CVES)

Detta är en geoelektrisk metod för att kartera resistiviteten i marken, dvs. markens specifika elektriska motstånd. Den är användbar i alla lägen där man vill ha information om lagerföljden längs en linje eller inom ett område. Det maximala nerträngningsdjupet är ca 70 m.

Då olika geologiska material uppvisar olika resistivitet ger metoden ett mycket bra underlag för geologisk tolkning. Metoden kan med fördel kombineras med resistivitetsmätning (eftersom mätningarna kan utföras samtidigt och med samma utrustning). Borrningarna kan då användas för att korrelera CVES-resultaten vilket underlättar den geologiska tolkningen.

Referensblad
Geofysisk undersökning i vägutredning (pdf).

 
IP-mätning

IP-mätning, eller inducerad polarisationsmätning, är en geoelektrisk metod för att kartera vissa typer av geologiska material eller strukturer. Exempel på sådana är malmmineral och lervittrade zoner i berg. Även vissa typer av föroreningar kan detekteras med IP-mätning. Metoden kan med fördel kombineras med resistivitetsmätning.

 
Elektromagnetisk profilering (”Stångslingram”)

Elektromagnetisk profilering (EMP) är en mycket snabb metod för kartering av variationer i markens elektriska ledningsförmåga. Det är mycket användbart för uppletande av större metallföremål, t ex nedgrävda cisterner, kartering av lerutbredning, deponier och andra förorenade områden. Metoden kan även i vissa fall användas för översiktlig jorddjupskartering. 

Referensblad
Kartering av äldre deponi med geofysisk undersökning Juteväven 1, Genarp, Lund (pdf)

Geofysisk undersökning för bedömning av jordlagerförhållanden inom område för ny detaljplan, Eskilstorp, Båstad (pdf)

 
VLF

VLF är en elektromagnetisk metod för att lokalisera vertikala skivformade elektriskt ledande strukturer. Den används främst för lokalisering av vattenförande sprickzoner vid brunnsborrning i kristallint berg men kan även användas vid sprickkartering inför bergbyggnadsarbeten.

 
Georadar

Georadar (GPR) är en metod för att undersöka de översta delarna av marken. Under goda förhållanden kan den ge en mycket detaljerad bild av strukturer i jordlager, torvförekomsters djup och berggrundsytans läge. Georadar kan även användas till att lokalisera nedgrävda ledningar, cisterner, byggnadsrester, hålrum mm.

En annan betydande tillämpning är vägmätningar. WSP har två fordonsburna georadarsystem för vägmätning.

Referensblad
Geofysisk undersökning för att bedöma torvmäktighet och berggrundsytans nivå på sträckan Markaryd – Ljungby med georadar (pdf) 

 
Magnetometri

Vid magnetometri mäts variationer i jordens magnetfält, som orsakas av exempelvis magnetiska bergarter (t. ex diabasgångar). Detta är mycket användbart vid planering av brytning i bergtäkter. Magnetometri kan också användas inom grundvattenprospektering då det ofta förekommer vattenförande sprickor i anslutning till diabasgångar.

 

 

Film

 

Mer information och referensuppdrag?:

Hans Jeppsson
Hans Jeppsson Miljökonsult
Anita Turesson
Anita Turesson Geofysiker Geo Göteborg
Bo Bergman
Bo Bergman
+46 10 7226349
Ring oss 010-722 50 00