• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Luftkvalitet

WSP analyserar luftkvalitet, ofta som en integrerad del av olika miljöutredningar, men även som fristående tjänster. WSPs tjänster sträcker sig från mätningar, översiktliga bedömningar av luftkvaliteten till mer komplicerade spridningsberäkningar, där variation i tid och rum modelleras utifrån detaljerad meteorologisk information.

Bullet Mätningar
Bullet Bedömningar
Bullet Spridningsberäkningar
 
 

WSP hanterar alla normalt förekommande luftföroreningar från punktkällor, ytutsläpp, utsläpp från väg, sjöfart och flygtrafik till plymspridning vid brand och saneringsarbeten.

Luftkvalitetsutredningar utförs åt bland annat kommuner, olika samhällsplanerare, arkitekter, fastighets- och energisektorn, Trafikverket samt industrier och andra verksamheter. Resultaten används t.ex. som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar vid plan- eller tillståndsändringar, vid årlig miljörapportering eller som underlag för strategiskt arbete för att nå lokala eller nationella miljömål för luftkvalitet.

WSP upprättar mätprogram och kan erbjuda eller förmedla mätningar av de flesta typerna av luftföroreningar samt för emissionsmätningar i skorstenar. Vi utför mätningar utomhus och inomhus samt i porluft. Med vårt nationella och internationella nätverk har vi tillgång till specialkompetens inom de flesta grenar av luftkvalitetsutredningar.

Emissionsinventering kan ingå i spridningsberäkningarna, men erbjuds också som enskilt uppdrag.

WSP genomför spridningsberäkningar för luktspridning och kan ge rekommendationer på säkerhetsavstånd till luktande anläggning som biogasanläggningar och reningsverk. Andra tillämpningsområden är vid blottläggande av starkt luktande jord i samband med arbeten i förorenad mark.

Bild till vänster: brandrök från däckfabrik, sydvästlig vind, 4 m/s, teoretiskt exempel.

De beräknade halterna exporteras ut och kan med lätthet importeras in i andra GIS-behandlingsprogram för att räkna ut personlig exponering och förbättringsförslag.

Resultaten från spridningsberäkningar presenteras på ett kartunderlag eller som siffervärden i ett gridnät vilket gör det lätt att jämföra en förändring mellan två alternativ eller räkna ut vilka halter man utsätts för under olika rörelsemönster under en tidsperiod.

Sammanfattningsvis kan WSP erbjuda tjänster inom luftkvalitet och luktolägenheter bland annat i följande sammanhang:

  • Uppföljning av villkor och upprättande av miljörapport för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.
  • Beräkning av halten luftförorening kring olika källor.
  • Planering och genomförande av mätningar.
  • Bedömningar i detalj- och översiktsplaneprocessen.
 

Kontakt:

Albin Hedenskog
Albin Hedenskog Avdelningschef Akustik & Luftkvalitet, Region väst/syd