• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Fakta

Anledningen till det mycket låga riktvärdet för PFOS i ytvatten är bl.a. PFC-ämnens stora bioackumulationsförmåga och potens att generera långtidseffekter i däggdjur. Dessutom har nya epidemiologiska data presenterats i vetenskaplig litteratur där PFC-exponering hos människor kopplas till flera negativa hälsoeffekter som generellt tar mycket lång tid att utveckla.

 

På grund av det långa tidsintervallet mellan exponering av PFOS och insjuknande har man ännu inte kunnat fastställa hur stor risken är för exempelvis testikelcancer eller andra sjukdomar när man exponerats för PFOS. Undersökningar har dock kunnat konstatera att det finns en sannolik koppling mellan PFOS och främst sex olika sjukdomar; testikelcancer, njurcancer, hjärt- och kärlsjukdomar till följd av höga kolesterolvärden, ulcerös kolit, sköldkörtelsjukdomar, samt högt blodtryck i samband med graviditet.

När man ska förhålla sig till förorenade områden, varifrån spridning av PFOS kan anses som problematisk även vid mycket låga halter, är det viktigt att känna till följande aspekter:

Hur dessa ämnen sprids.
Vilka bakgrundshalter som kan förväntas lokalt-regionalt.
Hur hydrogeologi och grundvattenbildning påverkar spridningsförlopp.
Hur dessa ämnen bioackumuleras och biokoncentreras i typiskt svenska ekosystem.
Hur åtgärder och sanering mest kostnadseffektivt implementeras i det aktuella fallet.

WSP har kompetens och stor erfarenhet av att utreda alla aspekter ovan.

< Tillbaka