• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vattenförvaltning

Målet med det svenska vattenförvaltningsarbetet är att nå en god vattenstatus i alla yt-och grundvattenförekomster. De svenska bestämmelserna om vattenförvaltningen finns i miljöbalken. WSP kan hjälpa kommuner, myndigheter och verksamhetsutövare i vattenförvaltningsarbetet.

Bullet Vattenförvaltning
Bullet Miljökvalitetsnormer
Bullet Åtgärdsprogram
 
 

 Exempel på tjänster inom vattenförvaltning

 • Ta fram underlag för kommuner och myndigheters arbete med vattenförvaltning och årlig rapporteringen till Vattenmyndigheten
 • Ta fram underlag för hur miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram kan hanteras i den kommunala fysiska planeringen
 • Genomföra miljöbedömningar eller på annat sätt bidra med sakkompetens och funktionellt processtöd vid upprättande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner
 • Utarbeta VA-planer och vattenplaner
 • Utarbeta skyddsområden och förslag till föreskrifter för dricksvattentäkter
 • Utarbeta underlag till åtgärdsprogram för vattendistriktet och till delåtgärdsprogram för att åtgärda identifierade problem
 • Analysera hur en verksamhet eller åtgärd kan påverka de beslutade miljökvalitetsnormerna, t.ex. med modellering och riskbedömning
 • Inventera och analysera faktorer som påverkar den kemiska och ekologiska statusen i en vattenförekomst
 • Verifiera statusklassificeringen i en vattenförekomst
 • Utreda och kartlägga miljöproblem i vatten, t.ex. analysera fördelningen mellan olika källor för näringsämnen
 • Utarbeta program för miljöövervakning, recipientkontroll och egenkontroll
 • Ta fram underlag och upprätta en ansökan om tillstånd eller omprövning av vattenverksamheter eller miljöfarliga verksamheter
 • Upprätta ansökningar om bidrag som LONA och LOVA samt utföra arbetet om bidrag beviljas)
 • Miljöjuridiskt stöd
 • Utreda sakfrågor som gäller bl.a. hydrogeologi, markavvattning, sedimenthantering, naturvärden, fisk, avlopp, dagvatten, vandringshinder, föroreningar i mark- och vattenområden
 • Utbildning inom vattenförvaltning och vattenverksamheter
 • Modellera risken för översvämningar
 • GIS (geografiska informationssystem) som stöd-, analys- och redovisningsverktyg för ovan nämnda tjänster.

 

 

Mer information och referensuppdrag?:

Björn-Olof Gustafsson
Björn-Olof Gustafsson Sektionschef (Director)
Ring oss 010-722 50 00