• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Riskhantering samhällsutveckling

I samband med översiktplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglov finns ofta behov av att analysera risker för att kunna påvisa att en etablering är lämplig avseende människors hälsa och säkerhet.

Bullet Riskanalys
Bullet MKB
Bullet Riskbedömningar
 
 

Krav från Länsstyrelser innebär att kommuner, byggherrar eller entreprenörer ska ta fram en riskbedömning som beslutsunderlag i de fall ny bebyggelse planeras i närheten av en transportled för farligt gods (väg, järnväg eller farled) eller av andra riskkällor såsom bensinstationer eller industrier.

I de fall olycksrisker föranleder att en plan eller ett program antas medföra betydande miljöpåverkan ingår analysen som en del i miljöbedömningen, då olyckors påverkan på människors hälsa och på miljön är att se som en av flera miljökonsekvenser som behöver belysas. Riskanalysen utgör då en naturlig del i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas för planen.

Mer information och referensuppdrag

Du kan läsa mer om vår kompetens inom riskhantering vid fysisk planering och beskrivningar av några tidigare uppdrag i vår tjänstebeskrivningsbroschyr.

 

Kontakt:

Johan Lundin
Johan Lundin Technical Director Risk
Göran Nygren
Göran Nygren Group Manager