• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vattenbyggnad

WSP arbetar med alla typer av konstruktioner i anslutning till vatten – vattenkraftstationer, dammar, kanaler, slussar, kajer, bryggor, vågbrytare, erosionsskydd och översvämningsskydd.

 

Vattenkraft

Många av Sveriges vattenkraftstationer närmar sig sin tekniska och ekonomiska livslängd. Det finns därför ett stort behov av renoveringar och förnyelse. I samband med dessa arbeten finns även goda möjligheter att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. WSP har lång erfarenhet av att stötta vattenkraftägare och entreprenörer genom sådana projekt i alla dess faser. Vi erbjuder även stöd i arbetet innan projektstart, med tex förstudier, samt i förvaltningen efter avslutat uppdrag.

Vi hjälper regelbundet våra kunder med:

• Förstudier
• Investeringskalkyler
• Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
• Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar
• Projekteringsledning, projektledning samt byggledning
• Due Diligence

Dammsäkerhet inom vattenkraft och gruvindustri

Samhällets krav på ökad säkerhet driver ständigt på utvecklingen inom dammsäkerhet. WSP har under lång tid hjälpt kunder att förbättra sina anläggningar och arbetsätt.
De ökade säkerhetskraven leder ofta till att anläggningar behöver byggas om. WSP stöttar anläggningsägare i allt från förstudier till projektering och byggstöd. Uppdrag som ofta kräver kompetenser från många olika teknikområden, tex bygg, mek och el.

Vi hjälper regelbundet våra kunder med:

• Fördjupade dammsäkerhetsinspektioner (FI)
• Fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar (FDU)
• Situationsanalyser
• Konsekvensklassificering, flödesklassificering, riskanalys och beredskapsplanering
• Instrumentering och mätutvärdering
• Tekniska beskrivningar för miljödomsansökan
• Projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder
• Upprätta förfrågningsunderlag och arbetshandlingar

Klimatanpassning och översvämningsstudier

Världens klimat förändras och med det skapas nya hydrologiska och hydrauliska förutsättningar för samhällen och konstruktioner. WSP har bistått ett flertal kommuner och andra aktörer i offentlig- och privat sektor i hela landet med översvämningsstudier och strategier för att hantera och skydda sig mot höga flöden och nivåer, både för befintliga och framtida scenarier. På uppdrag av Vattenregleringsföretagen har vi tagit fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden för fyra av Sveriges största älvar.

Vi hjälper regelbundet våra kunder med:

• Översvämningskarteringar och dammbrottsberäkningar
• Konsekvensutredningar
• Strömning och avbördningsberäkningar
• Klimat- och sårbarhetsanalyser och planer
• Åtgärder och anpassningar

Marina konstruktioner

WSP kompetens och erfarenhet av uppdrag med marina konstruktioner – kajer, pirar, dykdalber vågbrytare och erosionsskydd. I verksamhetsområdet ingår också modellering av vågor och strömmar som samverkar med konstruktionerna.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Rikard Holmberg
Rikard Holmberg Avdelningschef Vattenbyggnad
Anna Risberg
Anna Risberg Gruppchef hydraulisk modellering och dammsäkerhet
Andreas Halvarsson
Andreas Halvarsson Gruppchef Vattenkraft och dammsäkerhet
Anders Wiberg
Anders Wiberg Gruppchef Vattenbyggnad, Dammar
+46 10 722 89 97
Cathrin Åberg
Cathrin Åberg Gruppchef Elteknik/Vattenkraft
Ring oss 010-722 50 00