• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn vägleder alla koncernens bolag i arbetet med att integrera hållbarhet i den tekniska expertis, de råd och de lösningar som vi erbjuder våra kunder.

 
Policyn hjälper oss att
 • Fortsätta att bygga spetskompetens och utveckla vårt tjänsteutbud inom området för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i syfte att öppna upp nya marknader och kommersiella möjligheter.
 • Medvetet hantera de miljömässiga och sociala effekterna av vår egen verksamhet till nytta för alla våra intressenter.
 • Vara en aktiv och ansvarstagande deltagare på de platser där vi verkar

Våra mål

 • Vi vill bidra till en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi ska möta förväntningarna på vår sektor både genom att erbjuda kunskap som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid och genom att stödja utvecklingen av hållbara regioner, städer, byggnader, infrastruktur, transportsystem samt industriella processer.Vi ser detta som nödvändigt för att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna utveckla vår verksamhet och skapa bestående värden som klarar framtidens utmaningar för alla våra intressenter. Hållbarhetspolicyn vägleder alla koncernens bolag i arbetet med att:
 • Integrera hållbarhet i den tekniska expertis, de råd och de lösningar som vi erbjuder våra kunder.

 • Fortsätta att bygga spetskompetens och utveckla vårt tjänsteutbud inom området för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i syfte att öppna upp nya marknader och kommersiella möjligheter.

 • Medvetet hantera de miljömässiga och sociala effekterna av vår egen verksamhet till nytta för alla våra intressenter.

 • Vara en aktiv och ansvarstagande deltagare på de platser där vi verkar.

Våra åtaganden

Vi ska fortlöpande:

 • Utveckla ny och förbättra befintlig kompetens för att leverera miljömässiga, sociala och kommersiellt inriktade tjänster som skapar värde för kunderna.

 • Leverera uppdrag som  uppmärksammas för sina hållbarhetstillämpningar och som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar.

 • Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöma risker och möjligheter kopplat till uppdrag samt mäta nyttan av det mervärde vår rådgivning ger. 

 • Se över vår globala strategi för hållbar utveckling och stödja interna strukturer så att de bidrar till en verksamhetsförbättring som är anpassat till lokala marknader och kulturer.

 • Rekrytera personer med expertkunskap inom hållbarhetsområdet och tillhandahålla utbildning till våra medarbetare i hållbarhetsfrågor.

 • Ha system och rutiner som säkerställer att vi följer alla gällande lagar och bestämmelser gällande företag, samhälle, miljö och hälsovård samt säkerhet.

 • Se över interna ledningssystem som fokuserar på och underlättar effektiv användning av resurser. Vår klimatpåverkan ska mätas och rapporteras och vi ska utveckla realistiska förbättringsmål. Vi ska hantera risken för föroreningar orsakad av vår verksamhet.

 • Årligen publicera utfallet av uppsatta mål, så kallade Key Performance Indicators, för de faktorer som har störst påverkan gällande hållbarhet.

 • Vårda WSPs affärsprinciper och Etikpolicy. Vi ska införliva den i alla våra uppdrag och i vår interna arbetsmiljö samt ställa krav på våra leverantörer. Varje medarbetare ska förstå denna policy och löpande tillämpa dess innehåll.

 • Respektera  social och kulturell mångfald bland våra medarbetare och sträva efter att attrahera och behålla de bästa talangerna på marknaden. Detta omfattar  att tillhandahålla en arbetsplats som är hälsosam och säker.

 • Ställa krav på våra viktigaste leverantörer för att förbättra hållbarheten på de varor och tjänster vi köper.

 • I den utsträckning kultur och behov i det enskilda landet medger är vår ambition att skapa möjligheter till volontärarbete samt stödja välgörenhetsorganisationer och andra former av välgörenhet.

Detta är en översatt och tolkad version av WSP Group Sustainablility Policy.

 

Kontakt:

Lars Odén
Lars Odén