• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vår personal

Eftersom vi är ett kunskapsbaserat företag är vår personal den mest värdefulla resursen och deras kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster och integrerade tjänster. Vi strävar mot att utveckla kunskapen och förmågan hos vår personal, varav 60 % har akademisk examen medan många andra har viktiga tekniska kvalifikationer.

 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är centralt för det vi gör och täcker inte bara säkerheten för vår egen personal och våra företagspartners, utan även de råd vi ger till våra kunder.

Som ett globalt företag med projekt över hela världen arbetar vi i enlighet med många olika lagar och förordningar vad gäller säkerhet, hälsa och socialt ansvar. Vi arbetar aktivt med att införa och tillämpa de hälso- och säkerhetssystem som överensstämmer med, eller överskrider, de krav som gäller i de olika länder vi har verksamhet i.

Vi gör månatliga och årliga rapporter om tillbud och arbetsolyckor.

Kunskapshantering

Medarbetarna är nyckeln till WSPs framgång. För att de ska trivas och utvecklas i sina roller erbjuder företaget möjligheter till kompetensutveckling både på ett yrkesmässigt och personligt plan. Den viktigaste utbildningen för en konsult sker i de uppdrag man deltar i och de erfarenheter man skaffar sig på vägen.

Performance Management
WSPs Performance Managementprogram tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget och vilka krav och förväntningar som ställs på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen är de årliga MU-samtal varje medarbetare har med sin närmaste chef.

Talent Management
WSP har ett globalt program för att identifiera och ta hand om framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Vårt Talent Managementprogram handlar till stor del om att ha rätt personer på rätt plats för att kunna möta dagens och framtidens behov av ledare inom företaget.

Lika möjligheter och mänskliga rättigheter

Vi har som mål att våra arbetsplatser ska vara fria från olaglig diskriminering på grund av kön, nationalitet, etnicitet eller ursprung, sexuell läggning, ålder, civilstånd, religion, handikapp eller typ av anställning. Vi arbetar mycket med att försöka ge all personal möjlighet att uppnå sin högsta potential och att anställningsbesluten ska vara icke-diskriminerande.

Vi erkänner den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och stöder till fullo grundsatserna i UN Global Compact. Eftersom vi är ett kunskapsbaserat företag med teknisk personal som normalt arbetar i kontorsmiljö, tror vi att risken för kränkningar av de mänskliga rättigheterna är låg.

Medarbetarenkät

WSPs årliga medarbetarenkät fortsätter att vara en viktig källa för återkoppling och hjälper oss att identifiera och verifiera områden där förbättringar behövs.

Utveckla medarbetarna

Vi strävar efter att ha en nöjda medarbetare vilket vi följer genom våra årliga medarbetarenkät, och efter att minimera personalomsättningen. Vi har också som mål att motivera och stödja vår personal genom flexibla och konkurrenskraftiga löner och förmåner. Vi eftersträvar att tillgodose en bra balans mellan arbete och ledighet för vår personal, och vi har infört initiativ som delat arbete och flexibla timmar. Sju procent av den fasta personalen arbetar deltid.

Utöver den samlade erfarenhet som kan byggas upp genom den mängd olika typer av arbete som WSP utför, genomgår vår personal formell yrkesutbildning och har tillgång till vår webbaserade utbildningsportal, WSP University, som ständigt utökas.

Vår mycket framgångsrika Taskforce fortsätter att ge anställda i början av sin karriär en möjlighet att forma företagets framtid.

Rekrytering

Att attrahera individer med goda kunskaper till vårt företag är oerhört viktigt för vår fortsatta framgång. Vi anställer i allmänhet personal från de länder där vi driver verksamhet, men vi letar i allt högre grad utanför de nationella gränserna efter nya idéer och talanger.

Vår rekryteringsdatabas fortsätter att vara en viktig global resurs genom vilken vi får fram många kandidater. På nationell nivå använder vi en mängd andra rekryteringsmetoder som tar hänsyn till marknadspraxis. Vår personal är våra ambassadörer, och i Sverige har 94 %  i vår medarbetarenkät angett att de inte skulle tveka att rekommendera oss som möjlig arbetsgivare.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Maria Lindfelt
Maria Lindfelt HR- och Kommunikationsdirektör
Ring oss 010-722 50 00