• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Helsingborg renare, snålare och rikare med fjärrvärme

I en studie som WSP gjort på uppdrag av Öresundskraft har man jämfört dagens energisystem i regionen (Helsingborg, Ängelholm och del av Landskrona) med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen.

 

Effekterna blir stora:

  • Utsläppen av koldioxid skulle vara 131 000 ton större
  • 1 358 personer färre skulle ha ett jobb
  • Den lokala köpkraften skulle minska med 196 miljoner kronor
  • Uttaget av naturresurser – primärenergi - skulle bli sex gånger större

Studien, som gjorts av WSP Sverige, använder den så kallade rAps-modellen, Regionalt analys och prognossystem. Analysen baseras på energiförsörjningen i regionen år 2013 (basscenario) kombinerat med byggnadsdata från SCB.

I alternativscenariot ersätts fjärrvärmen med en mix av värmepumpar, naturgas, biobränsle, elpanna och direktel. Kraftvärmeelen antas bli ersatt med nordisk residualel.

Färre jobb, sämre ekonomi

rAps-körningarna visar att den totala sysselsättningseffekten blir minus 1 358 personer utan fjärrvärme; en direkt effekt om minus 800 personer och en indirekt på minus 558 arbetstillfällen.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten skulle minska med 293 Mkr. Den disponibla inkomsten skulle minska med 196 MSEK då uppsagda personer erhåller arbetslöshetsersättning i stället för lön. Det skulle även innebära minskade skatteintäkter med 90 miljoner kronor.

Större utsläpp

Studien visar att dagens energisystem släpper ut knappt 75 000 ton koldioxid/år medan alternativscenariot beräknas släppa ut 206 000 ton/år, det vill säga nära tre gånger mer.

Utöver det skulle det alternativa scenariot innebära att utsläppen av bland annat partiklar och kväveoxider ökar genom en ökad användning av naturgas och biomassa. En del av förbränningen skulle ske lokalt och då ge upphov till hälsoeffekter. Detta gäller till exempel vedeldning i småhus.

Även koldioxidutsläpp har en samhällelig kostnad. Studien använder den generella koldioxid-skatten för att värdera den samhällsekonomiska kostnaden då skatten implicit uttrycker politikernas värdering av koldioxidreducering. Koldioxidskatten i dagsläget motsvarar 1 050 SEK/ton. Det innebär att den samhällsekonomiska nyttan av minskade koldioxidutsläpp genom fjärrvärme i energisystemet blir cirka 137 MSEK/år.

Mer naturresurser

Studien jämför också effekten på behovet av primärenergi. Enkelt uttryckt är det hur mycket energi som kommer från jungfruliga naturresurser. Här blir skillnaderna ännu större: 235 GWh/år i dagens energisystem mot 1 500 GWh/år i scenariot utan fjärrvärme. Alltså sex gånger större. Det motsvarar den energimängd som det skulle behövas för att värma hela Köpenhamn om de hade ett likadant fjärrvärmesystem som Öresundskraft har.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown