• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nya fiskvägar planeras i Stångån

Det ska bli enklare för fiskarna att vandra i Linköpings kommun. WSP har fått i uppdrag av Tekniska verken i Linköping AB att ta fram teknisk beskrivning och samrådsunderlag för hur man lämpligast kan öppna upp för fiskvägar i en del av Stångån.

 

I WSPs uppdrag ingår att ta fram förslag till hur passage för fiskar förbi vandringshindren bör anläggas med hänsyn till miljö, vattenreglering och enskilda sakägares intressen. Planen är att öppna upp för fiskvägar i Stångån förbi dammen vid Brokind samt fyra dammar i Stångåns gamla åfåra, från Stora Rengen till Hovetorp. Utifrån tidigare genomförda studier har dessa åtgärder bedömts ge störst ekologisk nytta bland Tekniska verkens anläggningar.

WSP kommer att genomföra ett antal olika utredningar för att utvärdera vilken typ av insats som lämpar sig bäst för att möjliggöra för fiskvandring. Det kan röra sig om att riva ut dammar eller att anlägga olika typer av fiskvägar som till exempel omlöp. I WSPs arbetsgrupp ingår även Emåförbundet som har stor erfarenhet av fiskars beteendemönster och konstruktion av fiskvägar och faunapassager.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown