• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Strategi för ökad lönsamhet för solel

I veckan släppte Energimyndigheten en strategi för hur andelen solel ska öka fram till 2040. En viktig del för en tillväxt är att öka lönsamheten i investeringen, till exempel genom ökad egenanvändning av solelen. WSP deltar med expertis i branschen, bland annat genom ”Innovationsklustret för Solenergi”, finansierat av Energimyndigheten.

 

Frågan om solel är högst aktuell. Det finns en stark drivkraft bland företag, fastighetsägare och entreprenörer att öka användningen, men dagens styrsystem gynnar inte utvecklingen. Dessutom saknas en långsiktighet för styrsystem och incitament och i vissa fall kan juridiska perspektiv påverka utvecklingen av solel till elnätet. Dessa aspekter arbetar WSPs experter inom solenergi med där fastighetsägare får stöd i dimensionering och ekonomiska kalkyler. Olika lösningar för att göra solel mer lönsam diskuteras i branschen. WSP är en aktiv spelare i utvecklingen bland annat genom att driva BeBos ”Innovationskluster för Solenergi”.  

– Det är många aspekter som påverkar den ekonomiska kalkylen och därmed beslut gällande investering i en solelanläggning. Dagens styrsystem och skatteregler kommer delvis från system för konventionell elproduktion, vilket missgynnar investerare för solelanläggningar. Det är positivt att Energimyndigheten nu antar utmaningen att komma tillrätta med denna situation, exempelvis med förslaget att införa ett så kallat ”solROT-avdrag”, anpassat för solelanläggningar istället för det statliga investeringsstöd som finns idag, säger Charlotta Winkler, WSPs expert inom solel.

I våras träffades branschen vid en workshop på WSP för att diskutera olika affärsmodeller för att öka lönsamheten för solel. Det handlar framför allt om att maximera den egna användningen av solelen i fastigheten. En hög utnyttjandegrad medför hög ersättning av köpt el och samtidigt att en mindre mängd el behöver matas ut till elnätet med låg ersättning. Presentationerna från denna workshop finns nu samlat att titta på här: http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/solenergi/

Som vidare steg inom Innovationsklustret behandlar vi nu ämnet ”Solel, skatter och juridiska aspekter”. För detta område håller vi nästa workshop på WSP Globen på eftermiddagen den 18 januari. Håll utsikt efter anmälningsformulär till detta på Bebostad.se.

Energimyndighetens strategirapport finns att hämta här: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solenisamhallet/forslag-till-solelstrategi/

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown