• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Tätare Skåne

WSP Stadsutveckling har tillsammans med Regioner & Marknad, tagit fram en rapport om förtätning åt Region Skåne. Rapporten heter Tätare Skåne och syftet är att inspirera kommunerna i Skåne till att se över möjligheterna till förtätning på ortsnivå.

 

Med de enkla verktyg som beskrivs och illustreras kan de särskilda förutsättningar som gäller för den aktuella orten analyseras. Landskrona, Klippan och Svedala tas upp som konkreta exempel på hur analysverktygen kan användas.

Att genom förtätning i befintliga orter och städer planera för ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter har många fördelar. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas och en kvalitativ kollektivtrafik kan upprätthållas med en större befolkningsmängd som också innebär underlag för service och handel. En annan viktigt aspekt är att värdefull jordbuksmark och naturmark kan sparas genom förtätning i befintliga strukturer. Förtätning handlar också till stora delar om att förbereda samhället för en framtid där energikostnaderna ökar och där bensinpriset kan vara det dubbla.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown