• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och bostadsministern om hur vi möter ungas efterfrågan på bostäder

Maria Pleiborn, demograf och seniorkonsult på WSP deltog i paneldiskussion med Stefan Attefall under Bofrämjandets vårseminarium den 22 maj i KTHs lokaler. Diskussionen handlade om ungas behov av bostäder i våra tillväxtregioner

 

Seminariet började med att Stefan Attefall civil- och bostadsminister, talade om de långa ledtiderna som det största hindret för nybyggnation i Sverige.

– Det största hindret är vägen från idé till spade i backen, säger Attefall.

Han framhåller dock att nybyggnationen har ökat och vände upp med 50 procent 2013. Dessutom ser vi redan att efter första kvartalet 2014 har bostadsbyggena ökat med 29 procent jämfört med samma period 2013.

För 2015 kommer 38 000 nya bostäder att byggas. Dock menar Attefall att detta inte är tillräckligt. Regeringen menar att en rimlig nivå ligger på någonstans mellan 45 000 – 50 0000 nya bostäder om året.

För att nå den nivån måste planprocessen förenklas. Tillexempel genom ökad frihet vid detaljplaner. Om det inte föreligger någon miljöpåverkan kan man gå direkt på bygglovsprocessen.

Stefan Attefall menar dessutom att kommunerna måste få fler verktyg för att kunna komma igång snabbare i deras jobb.  Samtidigt betonar han vikten av att kommunerna måste lägga mer krut på att hitta fler markområden där det kan byggas.

WSP tog stafettpinnen i diskussionen om ungas boendesituation

Nästa punkt på agendan var en paneldiskussion om hur man ska lösa efterfrågan när allt fler människor, kanske främst unga, önskar bo i tillväxtorter med tillgång till utbildning och jobb. I panelen ingick:

– Maria Pleiborn, demograf och seniorkonsult inom fastighetsstrategi, WSP
– Stefan Attefall
– Barbro Wickman-Parak, ledamot Bokriskommittén och tidigare vice riksbankchef.
– Johan Skoglund, VD och koncernchef JM

Maria började med att presentera siffror som visar att det investeras för lite inom både infrastruktur och bostäder.

Hon framhöll att vi är duktiga på att investera utomlands men inte inom Sveriges gränser.

– Vi investerar för lite i nya bostäder i förhållande till antalet 19-29 åringar. Den gruppen är större än någonsin och kommer växa ytterligare, säger Maria.

Rörligheten måste öka

Hon betonade även att en ökad rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet måste öka. Sedan skattereformen har antalet flyttar minskat med 246 000 stycken.

Stefan Attefall å andra sidan menade att skatterna ansvarar för en liten del av den minskade rörligheten utan menar att det är regionala skillnader i huspriser som hämmar flytt.

Maria Pleiborn från WSP i paneldiskussion med bl.a. bostadsminister Stefan Attefall

Maria Pleiborn och Bostadsminister Stefan Attefall i paneldiskussion.

– Det är inte skatterna i sig som är problemet utan att vi måste betala den när vi ska flytta, förtydligade Maria.

Något som Johan Skoglund och Barbro Wickman-Parak kunde instämma i.
Attefall förstår problematiken och menar att en tänkbar lösning skulle kunna vara att har man bott länge i sin bostad innan flytt blir skatten lägre och har man bott ett kortare tag i bostaden blir skatten högre.

Maria fortsatte betona vikten av att satsa på 19-29-åringar.

– Det är åldern då vi rör på oss, efter 30 skaffar de flesta barn och bosätter sig mer permanent. Innan dess flyttar vi ofta för att hitta rätt partner, utbildning och jobb. Det är bra med lättare handrahandsuthyrning men möjligheterna att hyra en billig bostad måste förbättras ännu mer.

Hon belyste även behovet av fler högutbildade i landet och att många får tacka nej till studier på grund av att det inte finns någonstans att bo.

- Vi betalar alla bra för att bo, 25-30 procent av den disponibla inkomsten går till bostaden. Det är numera de svenska hushållen som står för huvuddelen av bostadsinvesteringarna. Vi måste få investera mer – det är viktigt att inte reformer som nu diskuteras hämmar hushållens efterfrågan – annars blir det inga nya bostäder.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown