• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP visar vägen för svenskt vatten

WSP driver ett projekt med stöd av Svenskt Vatten Utveckling för att ta fram beslutsstöd för stora investeringar inom vatten och avlopp. Syftet är att beslutsfattarna inom VA-sektorn får ett konkret verktyg som hjälp för att kunna ta hållbara beslut och politiskt förankra dem.

 

Vattentjänstföretagen i Sverige spelar en viktig roll för hållbar utveckling, men branschen står inför många utmaningar. Till exempel klimatfrågan som kommer att medföra ökad sårbarhet för vatten- och avloppssystemen. Ett annat exempel är att konflikter i markanvändning väntas öka. Dessutom måste en stor del av landets vattenledningsnät renoveras. Det krävs långsiktiga åtgärder och behovet av bra beslutsstöd inom VA-sektorn är därför stort.

WSP ska tillsammans med Urban Water, ett utvecklings- och konsultbolag inom strategisk VA-planering, ta fram en konkret och begriplig vägledning som inkluderar såväl samhällsekonomiska bedömningar som hållbarhetsanalyser. Vägledningen beskriver de olika metoderna som kan vara användbara i olika faser av planerings- och beslutsprocessen. Att tillämpa samhällsekonomiska bedömningar för att beskriva vattenförsörjningens ekonomiska betydelse är ett relativt nytt arbetssätt. WSP är ledande inom området och står bakom många samhällsekonomiska bedömningar tillämpade på miljöområdet där man väger in miljönyttor och andra samhällsnyttor.

Uppdraget för Svenskt Vatten kommer att pågå under hela 2013.

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown