• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Blandstad vid Masthuggskajen

 

Efter ett stort arbete med att exploatera Norra Älvstranden i Göteborg sätter nu stadsbyggnadsprocessen ordentligt igång även på Södra Älvstranden. WSP är delaktig i framtagandet av detaljplan för Järnvågsgatan, en ny central stadsdel vid Masthuggskajen. Detaljplanen syftar till att ge området en tydlig framtida roll och identitet i staden, innerstad av blandad karaktär. Området mellan Skeppsbron och Stigberget innehåller idag till största delen tomma hårdgjorda ytor, vilket i etapper ska omvandlas till ett område med stark egen karaktär, genomarbetad skala med hög täthet och goda kopplingar till omgivande delar. En stadsdel med attraktiva platser, små butiker, restauranger, kaféer, gröna rum och kontakt med vattnet. En betydande fråga för området är trafiklösningarna, bland annat planeras en ny typ av transportmedel här för att skapa en ny stark älvförbindelse, nämligen en linbana över vattnet. Kopplingen till den framtida Västlänkens närliggande Station Haga, till kollektivtrafiknoden Järntorget samt frågan hur Götatunnelns trafik (som idag mynnar här) skall kopplas till området blir också viktiga delar för områdets utveckling. Detaljplanen planeras att gå på samråd i slutet av våren 2015.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown