• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Godstransporterna i Gävleborg kartläggs och analyseras

Gävle kommun har identifierat godstransporter som en viktig del i att lyckas med sitt Miljöstrategiska program d.v.s. att ha rätt infrastruktur för en effektiv godshantering för det gods som länet/kommunen genererar men även det som ska färdas igenom regionen.

 

För att nå de uppsatta målen krävs ett antal åtgärder även inom området godstransporter. För att veta vilka dessa åtgärder är krävs både en analys av nuläget vad det gäller godstransporter men även en prognos för hur framtiden kommer att utvecklas. Gävle kommun anlitat WSP för att genomföra kartläggning och analys. Kartläggningen utgår från näringslivsstrukturen i länet och analyserar godstransporterna som genereras av företagen lokaliserade i länet fördelat på varuslag och trafikslag och den transittrafik som passerar genom. Även hamnar och terminaler ingår i undresökningen.

Det finns ett stort behov av kunskap om regionala godstransporter och WSP använder en egenutvecklad metod föra att kartlägga och analysera godstransporter utifrån län eller annan geografisk avgränsning.

Resultatet av analysen ska utgöra underlag i arbetet med kommunövergripande översiktsplan för Gävle som just nu pågår. Analysen ska också bidra till att klargöra förutsättningar för en utveckling av Gävle som logistiknav.

Beställare Gävle kommun
Projektledare; Mona Pettersson Gods och logistik.