• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Trafikutredning Söderköping

Trafiksituationen genom Söderköping har de senaste åren blivit allt mer ohållbar, under sommaren uppstår milslånga köer i kombination med broöppningar och trafiksignaler. Trafikverket arbetar med en ny vägplan för ny sträckning av E22 väster om tätorten. Byggstart för Förbifart Söderköping planeras till tidigast 2017. Samtidigt har Söderköpings kommun påbörjat planeringen för en stad utan en europaväg rakt genom staden. En del är trafikutredning Söderköping som WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag att genomföra.

 

Syftet med utredningen är att visa vilka trafikflöden det blir till/från och genom staden efter att förbifart E22 är byggd. Utredningen ska även visa hur och vad som går att åtgärda på nuvarande vägnät och utreda vilka konsekvenser dessa åtgärder får på biltrafiken.

För att kunna göra analyser i en trafikmodell behövs en matris som beskriver resandet i alla relationer. Då det inte fanns någon befintlig trafikmodell för Söderköping behövs detta arbete göras från grunden. Med hjälp av programmet LuTRANS tas en resematris fram för nuläget och prognosåret 2030. Denna modell används för att prognostisera dygnsvolymer på de större vägarna i Söderköping men kan även användas för att analysera övergripande åtgärder så som exempelvis en ny väg/koppling och visa vilken effekt det blir på trafikflöden. Modellen kan dock inte hantera köuppbyggnad eller användas för att analysera mer detaljerade åtgärder så som att t ex bygga om signalkorsningar till cirkulationsplatser och visa effekterna av det. För att kunna genomföra analyser av mer detaljerade åtgärder på befintlig E22 och se hur dessa åtgärder påverkar ruttvalen mellan nya Förbifart E22 och befintlig väg behövs en mer detaljerad modell. I detta syfte byggs en trafiksimuleringsmodell i Dynameq.