• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Göran Werner

Att skapa gröna fastigheter med god lönsamhet

 

Byggnader orsakar ungefär en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Minskad miljöpåverkan från byggnader är en nyckelfaktor när vi ska planera framtidens hållbara städer. Och ska fastigheterna bli långsiktigt hållbara måste vi arbeta med byggnadernas hela livscykel: planering, byggande, användande, rivning. GreenBuilding Design är WSPs koncept för att hjälpa fastighetsägare att producera och förvalta energieffektiva och miljöprofilerade byggnader.

Göran Werner, civilingenjör inom området energi och installation med specialistkunskaper inom energianvändning, fastighetsdrift, inneklimat samt miljöcertifiering av byggnader. Göran är en av upphovsmännen till ”GreenBuilding Design”, ”Miljömanualen” och ”Miljöstatus i byggnader”. Han är sedan 2010 ansvarig för Energimyndighetens nätverk, BeBo, Beställargruppen Bostäder för energieffektiva flerbostadshus.

 

Kontakt:

Göran Werner
Göran Werner Section Manager WSP Environmental SE