• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Riskhantering och hållbarhet

4 juli, 2016
 

Hur förhåller sig dessa begrepp till varandra? Något jag funderat på ett tag, men inte kommit vidare. Å ena sidan är de djupt förknippade med varandra, nästan fullständigt sammanflätade samtidigt som kopplingen emellanåt känns diffus. På vilket sätt kan hållbarhet genomsyra mitt arbete som riskhanteringskonsult? Hur kan jag bidra? Med detta som utgångspunkt sökte jag efter sammanhang att få nya perspektiv på dessa idéer och såg ett gyllene tillfälle när WSPs mentorprogram dök upp!

 

Efter att ha vridit och vänt på frågeställningen tillsammans med min mentor (Alice Kjellson) ser vi att kopplingen är mångfacetterad och behöver struktureras.

Ett sätt att koppla begreppen är att likställa resultatet av riskhantering, dvs riskreducerande åtgärder, med resultaten från andra teknikområden och hur dessa förhåller sig till hållbarhet. Hållbarhet uppnås då genom att riskreducerande åtgärder inte innehåller giftiga ämnen, produceras under drägliga förhållanden, CO2 användning begränsas osv. Till detta kan läggas LCA-utvärdering för att främja ett helhetsperspektiv. Men det känns fortfarande som att vi är på marginalen. För långt ifrån för att kännas riktigt relevant.

En annan infallsvinkel är den välkända indelningen i perspektiven ekologisk, social och ekonomisk. Negativ påverkan på skyddsvärden såsom naturmiljö och människa, men även på materiella tillgångar och samhällsviktig verksamhet behöver hanteras. Begreppen säkerhet och trygghet ingår som något eftersträvansvärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Oacceptabel skada på nämnda skyddsvärden är något som går stick i stäv med hållbar utveckling. I sådant fall omsluts riskhantering fullständigt av hållbarhet, vilket inte avspeglar den allmänna uppfattningen. 

En mer djuplodande koppling mellan begreppen kan göras genom att studera det grundläggande syftet med hållbarhetsarbete: att råda bot på eller mildra effekterna av klimatförändringar, fattigdom, miljökatastrofer m.m. Hoten är tydliga och i detta perspektiv blir allt hållbarhetsarbete ett slags riskhanterande, med fokus på att genomföra åtgärder. Däremot görs denna typ av djuplodande analys sällan i enskilda bygg- och anläggningsprojekt.

Så plötsligt så dyker ytterligare en intressant vinkling upp i våra inledande diskussioner, efter att min mentor beskrivit sitt arbete i några konkreta riskhanteringsprojekt. Lite som att vända på steken, nämligen hur hanterar vi risken att ett projekt inte lever upp till sina hållbarhetsmål? Sker det överhuvud taget? Varken mentor eller adept hade svaret! Vi har därför valt att titta vidare på hur detta utförs i ett antal konkreta projekt som en del av vårt gemensamma arbete under mentorprogrammet. Det skall bli spännande!

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown