• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Strategi

 


Framtiden ställer krav

Förändringstrycket från det pågående tekniksprånget är tydligt. Samhällsbyggandet förändras nu snabbt mot allt större och mer komplexa projekt. Som en följd söker sig uppdragsgivarna till de teknikkonsulter som är resursstarka och har en helhetssyn.

Strategin ”att ligga steget före”

Enkelt uttryckt så innebär strategin att:

  • Vi ska bli större.
  • Vi ska arbeta annorlunda – tydligare och bredare.

Större – tuffa tillväxtmål

En ökad storlek ger oss såväl mer resurser som möjligheten att bredda vår kompetens.
Strategimålen för tillväxt, som kan ske både organiskt och via förvärv, fram till och med 2018 är:

  • Omsättningen ska öka till över 5 mdr.
  • Antalet medarbetare ska öka till 4 400 i Sverige, och 6 000 i Norden.
  • Bibehållen rörelsemarginal på 10 procent.

ARBETA ANNORLUNDA – FYRA HÖRNPERLARE

1. Utvecklas uppåt – nå kundens beslutsfattare

Stärka rollen som strategisk rådgivare till kundens beslutsfattare. Utifrån våra gedigna specialistkunskaper och affärskompetens ska vi bearbeta högre beslutsnivåer hos kunden. Målet är att andelen strategisk rådgivning i vår affär ska växa till cirka 10 procent. Samtidigt ska vi använda vår bredd till att ta fler generalkonsultuppdrag – innebärande att vi tar ansvar för hela leveranskedjan i de verkligt stora kundprojekten.

2. Utvecklas utåt – synlig som expert

Genom aktivt deltagande i samhällsdebatten ska vi öka vår synlighet hos potentiella kunder, och de goda relationerna till befintliga kunder stärkas genom nya, kompletterande beröringspunkter. Vi ska än bättre utnyttja vår gedigna kompetens inom analys som ett verktyg för att bygga profilen av att ”WSP ligger steget före”.

3. Utveckla basen – stärkt kompetensutveckling

Underhålla och utveckla våra medarbetares kompetenser. De är själva grunden för vårt erbjudande och de har fått nya utvecklingsmöjligheter genom tillgång till, och utbyte med, den breda palett av specialistkompetenser som finns i det globala WSP. Likaså bidrar ett ökat antal förvärv till ytterligare breddad kompetens inom flera olika tjänsteområden.

4.Utvecklas internt – effektivitet i alla led

Vässa vår organisations effektivitet, såväl på kostnads- som på intäktssidan. För
WSP Sverige är det en fördel att kostnaderna varierar i det globala WSP. Här ska vi i ökad utsträckning ta till vara möjligheten att säkra och leverera rätt kompetens till en attraktiv kostnad genom användning av WSP Competence Resource Centre (CRC). På intäktssidan ska affärsmannaskap, försäljning och leverans stärkas genom att låta allt
fler av våra viktigaste kunder får möta en Key Account Manger. Dessa kommer, baserat på lång yrkeserfarenhet och djup kunskap om kundens marknad, att stärka kontinuiteten i kundrelationerna och bidra med en helhetssyn på kundens behov.