• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: DESIGNING FUTURE CITIES

Vi gillar städer. Inte bara för att det mesta av vad vi sysslar med handlar om städer eller städers behov. Utan även för att städer innebär så stora möjligheter. När många människor möts och utbyter erfarenheter så händer någonting. Tankar byts, kunskap delas och sociala relationer stärks.


Nu är en brytningstid, när det för första gången i människans historia är fler som lever i städer än på landsbygden. Redan år 2050 beräknas så mycket som 70 procent av världens befolkning bo i städer. Detta för med sig stora utmaningar som behöver hanteras för att långsiktigt kunna maximera fördelarna och minimera nackdelarna med städerna.

Framtidens städer måste klara av att ta hand om de utsläpp man genererar utan att ge avtryck på vår miljö. Människor måste vilja bo och leva där, se sina barn leka och växa upp och få stimulans, utbildning och jobb. Man måste trivas och må bra när infrastrukturen planeras efter människors behov och för att främja god hälsa och minimera restider.


Följ med i några spännande tankar, utmaningar och idéer kring framtidens städer som WSP vill vara med och påverka – vi kallar det Designing Future Cities.

 

Framtidens bostäder kommer inte att hamna i städernas mest centrala delar utan behöver byggas i nya och gamla stadsdelar och förorter. Vilka är då de intressanta lägena i framtidens storstadsregioner?

Nya uppgifter tyder på att havsnivån kan stiga mer än förväntat i framtiden. Så hur ska kommuner och regioner förhålla sig till de osäkerheter som finns i klimatprognoserna?

Digitaliseringen av samhället måste göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Frågan om Cyber Security behöver därför tas på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och bygga den hållbara smarta staden.

 

Rollen som prosument – en individ eller hushåll som både producerar egen el och konsumerar (köper) el från nätet – kommer bli allt mer vanlig i det svenska energisystemet. Detta ställer helt nya krav på energisystemet.

För att lyckas lösa dagens samhällsutmaningar krävs nya och kreativa lösningar med samverkan mellan mellan näringsliv och offentliga aktörer, eller samverkan mellan stora och mindre bolag.

WSP har analyserat hur effektivare energianvändning påverkar förutsättningarna för världen att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling som antagits inom Agenda 2030. Vår slutsats är att energieffektivisering underlättar uppfyllandet av alla 17 mål.

 

TEMA: DIGITALISERAT SAMHÄLLSBYGGANDE

Vi pratar inte längre om digitalisering i termer av att spara analoga saker och företeelser digitalt. Nu pratar vi om hur vår vardag och hela våra liv kommer att förändras. Blir vi människor, som ledande forskare som Stephen Hawking och andra oroas över, varelser i tjänst åt en ny typ av digital individ som vi idag kallar robot? Och är det då fortfarande en robot, eller snarare en ny livsform?

Men om vi ska diskutera digitalisering i ett snävare perspektiv. Vad innebär det för vår bransch? För byggandet av framtidens samhällen och infrastruktur? Följ det senaste temat Digitaliserat samhällsbyggande från WSP Roadmap. En artikelserie i nio delar som ger en inblick i några av branschens största utmaningar, möjligheter, förväntningar och farhågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA: NORDISKA STAMBANAN

I denna artikelserie från WSP Roadmap utforskar vi möjligheterna till att skapa en integrerad nordisk storstad genom snabba kommunikationer med en Nordisk stambana. Vilka utmaningar och möjligheter innebär det att länka samman de större nordiska städerna?

Ligger det i linje med målsättningarna om social och miljömässig hållbarhet? Och, inte minst viktigt, hur skulle infrastrukturen finansieras? Svaren är långtifrån lätta att ge. I kommande artiklar vill vi bidra till fortsatt diskussion om möjligheterna att skapa Nordens första storstad.