• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Digital säkerhet i framtidens smarta städer

Digitaliseringen av samhället måste göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Frågan om Cyber Security behöver därför tas på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och bygga den hållbara smarta staden.

 

Samhället är på väg att digitaliseras mer och mer. Smarta telefoner ger oss näst intill obegränsad mobil tillgång, till en näst intill obegränsad mängd information och applikationer. Höghastighetsnät i form av fiberanslutning ger enskilda hushåll internetuppkoppling med 1000 Mbps kapacitet, högupplöst 4K-Video och On Demand-tjänster med gigantiska utbud som kan streamas till hemmets 60-tums TV när som helst och hur mycket som helst. Allt detta, som var ren science fiction för bara tio år sedan, är vi vana vid idag.

Nästa steg är digitalisering och automatisering av övrig infrastruktur och vitala samhällsfunktioner – såsom el-, VA- och fjärrvärmenäten, vård- och omsorgssektorn, vägar och järnvägar, självkörande bilar etc.

Allt detta sammantaget är vad som brukar kallas det smarta samhället, eller den smarta staden. Nya tjänster skall göra att våra städer blir bättre att bo och leva i, och dessutom mer hållbara utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Den smarta staden växer fram

Inom vård och omsorgssektor pågår en digitalisering, så kallad eHälsa, där man till exempel skall kunna effektivisera hemtjänst genom att använda kameror för nattillsyn, elektroniska lås för enklare nyckelhantering, mobila applikationer för medicinpåminnelser och puls- eller blodtrycksmätning. Allt detta för att möjliggöra ett längre självständigt boende i det egna hemmet.

Självkörande bilar testas för fullt i flera större städer där passageraren anger en destination och bilen tar sig fram på vägarna helt utan mänsklig handpåläggning. Bilen tillsammans med andra transportmedel som tåg, buss, flyg eller tunnelbana kommer att ingå i smarta transportsystem som tar gods och passagerare från plats A till B på ett effekivare och långt mer hållbart sätt än idag.

Utvecklingen innebär bland annat en fullständig explosion av sensorer för att mäta, styra, ”känna”, och på olika sätt monitorera olika typer av infrastrukturer. Enligt Cisco, en av väldens största tillverkare av nätutrustning, finns det redan idag runt 5 miljarder sensorer uppkopplade i byggnader, järnvägar, vägar, sjukhus, i hemmet m.m. Den siffran kommer att öka lavinartat, och man brukar tala i termer om triljontals sensorer som kommer att installeras för olika ändamål under de närmaste fem åren.

Digital sårbarhet

Det är lätt att inse att för att få allt detta att fungera och samverka så måste digitaliseringen av samhället göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Vi vill inte att en kamera för nattillsyn skall kunna nyttjas av obehöriga, att någon utomstående tar kontroll över en självkörande bil eller att känsliga person- och bankuppgifter kapas och missbrukas.

Med det digitala samhället följer således en mängd digitala hot, i form av olika typer av cyberattacker som kan utnyttja svagheter i systemet. Nästan dagligen hör vi talas om konton i sociala medier som blir kapade, intrång på viktiga samhällsfunktioners IT-system, trojaner och virus som sprids på våra datorer och gör så att hemlig data hamnar i felaktiga händer, medan annan vital data försvinner helt.

Så kallade DDoS-attacker, som tillfälligt överbelastar en web-tjänst eller ett nätverkselement, kan leda till att myndigheter eller andra vitala samhällsfunktioner som till exempel banktjänster slås ut helt och hållet. Och på webben finns idag till och med välutvecklade tjänster, liknande e-handel, där vem som helst enkelt kan gå in och beställa en attack för att slå ut ett önskat mål. Det är enkelt att förstå att detta inte bara utgör hot mot privata användare – utan även mot industri, näringsliv, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner.

Källa: Capgemini Consulting and Sogeti High Tech, ”Security in the Internet of Things Survey”, 2014.

Cyber Security – digital säkerhet

Cyber Security – som är den engelska benämningen på datasäkerhet i den digitala miljön – kommer att vara en ödesfråga, och nyckeln för att säkerställa tryggheten i framtidens smarta stad. Begreppet innefattar hela säkerhetskedjan, från fysiskt/logiskt skydd till identitetskontroll och kryptering.

Det fysiska skyddet handlar om att servrar, datahallar, telekomnoder, fasta/mobila nät och så vidare skall skyddas från fysisk skada, men även att den grundläggande infrastrukturen byggs upp som redundanta system där infrastrukturen är dubblerad och ingen enskild kabel, utrustning eller system kan orsaka att vitala delar av det digitala samhället slutar att fungera.

Flera svenska myndigheter och organisationer – bland annat PTS (Post- och telestyrelsen), MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SSNF (Svenska stadsnätsföreningen) och SKL (Sverikes kommuner och landsting) – har satt upp riktlinjer för hur den digitala infrastrukturen skall säkras upp. PTS:s riktlinjer för driftsäkerhet PTSFS 2015:2 beskriver till exempel generella krav kring driftsäkerhet, krav på dokumentation av tillgångar och förbindelser samt att varje nätägare har upprättade kontinuitetsplaner och åtgärdsplaner för att upprätthålla en tillförlitlig drift av sina nät och sin utrustning.

Många företag, kommuner och organisationer har i sin tur påbörjat driftsäkerhetsarbetet genom risk- och sårbarhetsanalyser, för att på det sättet få en bild av vilka hot man står inför samt vilka prioriteringar som behöver göras och vilka åtgärder som behöver sättas in. Nästa steg i driftsäkerhetsarbetet kan vara att certifiera sin anläggning eller infrastruktur enligt ISO 27001/2 eller ISO 22301 som är ett internationellt ramverk över de delar som innefattas av driftsäkerhet och kontinuitetsarbete. I många länder är det ett krav från myndigheterna att en sådan certifiering finns för att få drifta vitala infrastrukturer som till exempel elnät, VA, fjärrvärme/kyla och så vidare.

Samhället behöver ta frågan om Cyber Security på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och koppla ännu fler applikationer, komponenter, tjänster och sensorer – och för att vi ska kunna fortsätta att bygga den hållbara smarta staden.

Mikael Stenqvist
–  WSP Telekom

Tyckte du om den här artikeln och vill få mer liknande innehåll?
Följ oss då på Linkedin

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown