• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Elkonsumenter blir prosumenter

Kostnaden för solceller har fallit snabbt se senaste åren och antalet solelinstallationer ökar stadigt i Sverige. Intresset för solkraft är stort både hos privatpersoner och fastighetsbolag, med det gemensamt att de primärt är användare av el och inte kommersiella energibolag. Rollen som prosument – en individ eller hushåll som både producerar egen el och konsumerar (köper) el från nätet – kommer därför bli allt mer vanlig i det svenska energisystemet. Detta ställer helt nya krav på energisystemet.

 

Ett energisystem i förändring

Tillgång till el är en förutsättning för all utveckling. Med ett hållbart elsystem kan Sverige bibehålla sin internationella konkurrenskraft och klimat- och miljövänliga elproduktion. Det svenska energisystemet har i en internationell jämförelse utvecklas mycket väl. Sverige har sedan 1970 en oförändrad total energianvändning, halverade koldioxidutsläpp samtidigt som BNP har förbubblats och folkmängden ökat med 15%. Det har i huvudsak skett genom effektivare energianvändning samt en medveten satsning på biobränslen och fossilfri elproduktion. Kärnkraft och vattenkraft har dominerat elproduktonen, och infrastrukturen har varit anpassad efter produktionsapparaten samt hur efterfrågan på el ser ut i olika delar av landet.

Nu sker stora förändringar inom energisektorn. Sverige blir allt mer beroende av omvärlden i takt med att elsystemen kopplas ihop. Teknikutvecklingen går allt snabbare, och priserna faller på nya tekniska lösningar för produktion och lagring av el. Vindkraftproduktionen har expanderat kraftigt de senaste tio åren. Intresset för solkraft ökar stadigt, kostnaderna faller och teknikutvecklingen skapar nya möjligheter att till exempel integrera solelproduktion i fasad och takbeklädnad på byggnader, vilket kan öka utbudet av solkraft i Sverige. Nya aktörer kommer in på elmarknaden och allt fler elanvändare väljer att producera sin egen el, och blir så kallade prosumenter. Prosument är ett begrepp som är sammanslaget av orden producent och konsument. Begreppet beskriver hur en aktör producerar för eget behov samtidigt som det som den producerar kan konsumeras av andra.

Kraftig tillväxt av solelinstallationer

De flesta elproduktionsslagen har stora skalfördelar, det vill säga att större anläggningar kan producera el till en lägre kostnad. Med solel är dock förhållandena annorlunda då skalfördelarna för solelanläggningar är mycket måttlig, det vill säga en liten anläggning producerar el till en likartad kostnad som en stor. Man kan därför förvänta sig att solel även i fortsättningen kommer att installeras främst lokalt i relativt små anläggningar.

 

Diagrammet beskriver utvecklingen av total installerad solcellseffekt i Sverige. Effekten anges i MWp (MegaWattPeak), vilket avser maximal effekt vid mest gynnsamma förhållanden, d.v.s. när solen lyser som mest. Källa: J. Lindahl, ”National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2015”, international Energy Agency, Uppsala, 2016.

En fortsatt kraftig tillväxt av solelinstallationer i Sverige innebär därför att allt fler individer och hushåll blir egna elproducenter, prosumenter. Inte bara bland boende i villor, som själva investerar i och äger sin solelanläggning, utan även bland boende i flerbostadshus som via sin bostadsrättsförening eller hyresvärd får tillgång till solel. Den typiska bilden av solelproducenten är oftast en villaägare som installerat en solelanläggning på sitt tak. Allt fler bostadsrättsföreningar väljer dock att installera solelanläggningar och även kommersiella fastighetsägare som hyr ut bostäder börjar få upp ögonen för tekniken. Solelproducenten kan därmed vara individer och hushåll som själva har investerat i en solelanläggning (aktiva prosumenter) och de som via sin bostadsrättsförening eller sin hyresvärd fått tillgång till en solelanläggning (passiva prosumenter). Passiva prosumenter utgör ett stort, och till stor del outnyttjat, kundsegment för den svenska solelbranschen - i Sverige finns det 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus.

Elnätet används på ett nytt sätt

Prosumenter innebär att elnätet används på ett nytt sätt genom att el inte bara färdas i en riktning utan även från konsumenterna tillbaka ut till elnätet. Förutsättningarna förändras därmed för elnätet eftersom denna produktion inte är planerbar och varierar med både väderförhållanden och prosumentens egen konsumtion. Vid vissa tillfällen kan alltså produktionen vara så stor att nettoflödet i distributionsnätet byter riktning. Utvecklingen av solelproduktion tillsammans med energieffektivisering, styrning av energianvändningen samt nya ellagringstekniker kan leda till att konsumenter eller lokala nät utvecklas till att bli självförsörjande enheter. Skulle så bli fallet, och nätkunder i ett distributionsnät skulle lyckas att på ett ekonomiskt sätt överbrygga de betydande säsongs- och dygnsvariationer i solinstrålning och energibehov, förlorar distributionsnäten sitt värde. Transmissionsnäten skulle då användas framför allt för att försörja industrier och vissa stora städer.

Den framtida staden

Ett tillförlitligt elsystem är en förutsättning för dagens digitaliserade samhälle. Vid utveckling av den framtida staden är det därför nödvändigt att anpassa elsystemet till det ökande antalet prosumenter och ökade antalet solelinstallationer. I framtiden blir det kanske självklart att all nybyggnation har integrerat solelproduktion i fasader och tak.

Ingrid Nohlgren
–  WSP Process

Tyckte du om den här artikeln och vill få mer liknande innehåll?
Följ oss då på Linkedin

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown