• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Samverkan nyckeln till hållbar utveckling

Dagens samhälle står inför många komplexa utmaningar. En viktig del i att lyckas lösa dessa är innovativa samarbeten – i form av nya affärsmodeller med exempelvis gemensam finansiering mellan näringsliv och offentliga aktörer, eller samverkan mellan stora och mindre bolag för realisera nya och kreativa lösningar.

 

Gemensamma nämnare för lyckade samverkansprojekt är tillit, förtroende och öppenhet för varandras verksamheter och affär. Både planering och genomförande tar längre tid än när bolag eller offentliga aktörer verkar på egen hand, och dessutom kommer kanske inte investeringarna att löna sig på lika kort sikt, vilket kräver längre uthållighet och en annan avkastningsplan. De totala effekterna och resultaten är dock på lång sikt betydligt större än summan av enskilda insatser, och redan idag finns ett flertal goda svenska exempel som vi bör lyfta fram och lära oss av för att kunna fortsätta att utveckla och effektivisera liknande projekt i framtiden.

Exempel 1: Hållbar omvandling av befintliga fastigheter

I Malmö finns det privatägda fastighetsbolaget Trianon. Bolaget äger och förvaltar cirka 30 fastigheter i kommunen, bland dessa finns fastigheterna i Vårsången. Vårsången med sina 400 lägenheter ligger mitt i Lindängen, ett av Malmös miljonprogram. Här återfinns en befolkning med låg utbildningsnivå samt lägre sysselsättningsgrad än i Malmö stad generellt. Trångboddheten har ökat samtidigt som ingen nybyggnation har skett sedan området byggdes i mitten av 60-talet. Bostadsområdet har fått uppleva att inkomstklyftorna fördubblats sedan 90-talet.

Trianon var väl medvetna om den socioekonomiska statusen i området när de köpte beståndet 2010, men målsättningen var hög: att omvandla Vårsången till ett bostadsområde som uppfyller Malmö stads mål att vara fossilbränslefritt år 2030 och att energianvändningen i fastighetsbestånden skulle halveras. Strategin var att använda det uppdämda renoveringsbehovet för att påverka sociala processer, och skapa lokala arbetstillfällen. Genom att koppla fysiska investeringar till sociala frågor ville man visa på en långsiktig ekonomisk kalkyl som var både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam.

Projektet drevs genom ett tätt samarbete med Malmö stad och andra partners. Staden har inte finansierat renoveringen, men stöttat på andra sätt i form av att söka bidrag för att kunna genomföra tex energi renoveringen eller gröna gårdar. Dessutom har Trianon fått rabatterat pris på intilliggande tomträtt för att kunna möjliggöra en förtätning i området.

Fem år senare har Trianon lyckats med sitt mål – och kan idag visa att energianvändningen har näst intill halverats, och omkring 30 tidigare arbetslösa personer i Lindängen har fått jobb. Fastighetsvärdet har fördubblats och varje år sparar samhället 7,6 miljoner genom minskade utbetalningar i form av bostadsbidrag och försörjningsstöd. Och kanske mest talande av allt: idag väljer människor i Vårsången att bo kvar i området, även när de fått jobb.

Exmpel 2: Industriell symbios och samverkan

På Händelö i Norrköping finns ett otroligt intressant och lyckat exempel på industriell symbios, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Här tillverkas etanol och biogas i effektiva processer, där ett flertal företag arbetar i nära samverkan så att rest- och biprodukter från en industri blir till råvara i nästa.

E.ON:s kraftvärmeverk levererar, utöver värme till staden, högkvalitativ ånga till etanolproduktionsföretaget Agroetanol. Agroetanol får på detta vis tillgång till billig och bra ånga, utan att behöva producera den själva, medan E:ON får bra avsättning för sin värme och kan även producera mer el. En stor del av råvaran för att tillverka etanolen kommer från brödrester från ett lokalt bageri, som genom samarbetet blir av med sitt avfall samtidigt som Agroetanol får en billig och bra råvara. Restprodukten från Agroetanol rötas i sin tur av Svensk biogas och blir till bränsle.

Företagen har tjänat både ekonomiskt och miljömässigt på resursutbytet. Även Norrköpings kommun tjänar på samarbetet, genom att de inblandade företagen tenderar att inte gärna vilja flytta till annan ort på grund av risken att förlora de lokalt betingade fördelarna. Jobbtillfällen och skatteintäkter hålls därmed kvar i Norrköping. Kommunen har underlättat i utvecklingen genom både facilitera processen men även möjliggjort utvecklingen rent infrastrukturellt.

I Malmö hamn sker en liknande utveckling där industrier och företag samverkar med Malmö stad för att skapa bättre affärer för både befintliga och framtida industrier, som parallellt bidrar till att stadens miljömål ska kunna uppfyllas. Intressanta utvecklingsprojekt är igång där planering pågår kring hur man ska kunna ta tillvara mer spillvärme och avfallsflöden framöver. Målet är att attrahera nya industrier som ser affärsmässiga fördelar med att etablera sig i regionen.

Innovation och kreativitet – ett gemensamt ansvar

Att arbeta för en hållbar utveckling i samhället är ett gemensamt ansvar, då det inte finns en enskild aktör som har råd att på egen hand finansiera den infrastruktur och den samhällsutveckling som krävs för att vi ska kunna fortsätta att utveckla ett välmående och hållbart samhälle.

Det är nu, mer än någonsin tidigare, som vår förmåga att vara innovativa och kreativa verkligen behöver tas fram och förstärkas. Vi behöver tas oss an fler utmaningar, och sätta fler mål, utifrån en idé om samverkan. Fler goda exempel på gemensamma affärsmodeller och finansieringslöningar, likt de ovan nämnda, kommer att vara en nödvändig och oundviklig del av vår framtid.

Charlotte Hauksson
–  WSP Environmental

Tyckte du om den här artikeln och vill få mer liknande innehåll?
Följ oss då på Linkedin 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown